Sökning: "prestationspyramiden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prestationspyramiden.

  1. 1. Nyckeltal på dagstidningstryckerier : Verktyg för styrning, uppföljning och intern benchmarking inom Bold Printing Group AB

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Jenny Olsen; [2008]
    Nyckelord :nyckeltal; prestationsmätning; grafisk produktion; dagstidningsproduktion; prestationspyramiden; benchmarking; produktivitet; effektivitet; underhåll; TAK;

    Sammanfattning : För att dagstidningstryckerier som de inom Bold Printing Group ska kunna förbli konkurrenskraftiga på den hårda marknad som råder är förutsättningar att de nyttjar sina resurser på rätt sätt och tillhandahåller de mervärden som kunderna efterfrågar. Detta projekt utgår från koncernledningens vilja att förbättra tryckeriernas förutsättningar genom ökad styrning och uppföljning med hjälp av koncerngemensamma nyckeltal. LÄS MER