Sökning: "presumtionsregel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet presumtionsregel.

 1. 1. Sekundosuccession till förmånsförvärvda livförsäkringar : Föreligger stöd för nuvarande tillämpning?

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Henricson; [2020]
  Nyckelord :Efterarv; sekundosuccession; efterarvsrätt; förmånstagare; livförsäkring; förmånsförvärv; särkullbarn;

  Sammanfattning : Parallellt med den svenska regleringen av arv förekommer rättsformeln förmånsförvärv av livförsäkringsersättningar. I svensk arvsrätt har bröstarvingar, avkomlingar till den avlidne, bästa arvsrätten. LÄS MER

 2. 2. Bevisbördans placering vid olovlig fildelning - vilken bevisbörderegel kan lämpa sig för fastställandet av intrångsgöraren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Stefan Rakovic; [2019]
  Nyckelord :processrätt en. civil procedure ; immaterialrätt en. intellectual property ; civilrätt en. private law ; fildelning en. file sharing ; bevisbörda en. burden of proof ; bevisbörderegel en. burden of proof rule ; bevisbördeteori en. burden of proof theory ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds vilken bevisbörderegel som i ett tvistemål om olovlig fildelning ska utformas för fastställandet av intrångsgöraren i 54 § i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den huvudsakliga frågeställningen besvaras utifrån situationen där rättighetsinnehavaren, till det fildelade upphovsrättsliga verket, riktar skadeståndsanspråk mot abonnenten av den internetanslutning som brukats för olovlig fildelning. LÄS MER

 3. 3. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Rosberg; [2019]
  Nyckelord :The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. LÄS MER

 4. 4. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 5. 5. Tvångsinlösen av minoritetsaktier vid offentliga uppköpserbjudanden : En redogörelse för särregelns ändamål och tillämpning genom åren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Matilda Sjövåg; Liljenberg Helena; [2017]
  Nyckelord :ABL; aktiebolagslagen; tvångsinlösen; minoritetsaktier;

  Sammanfattning : Tvångsinlösen av aktier är ett område inom aktiebolagsrätten som har genomgått omfattande förändringar. Den senaste förändringen skedde genom 2005 års aktiebolagslag (ABL). LÄS MER