Sökning: "prevention and supplementary feeding"

Hittade 1 uppsats innehållade orden prevention and supplementary feeding.

  1. 1. Tillmatning av nyfödda barn på BB i Sverige : följs föreskrifter och rekommendationer

    Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Ewa Andersson; [2009]
    Nyckelord :allergi; amning; förebyggande och tillmatning; allergy; breastfeeding; prevention and supplementary feeding;

    Sammanfattning : Syftet var att beskriva omvårdnaden kring nyfödda barns tillmatning på svenska BB-avdelningar, om föreskrifter följdes och om hänsyn togs till eventuell allergihereditet. Metod: Deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats Resultat: Av alla nyfödda barn vid 26 barnkliniker i Sverige vecka 26 år 2009 (n=849) tillmatades 18 % . LÄS MER