Sökning: "preventiv straffrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden preventiv straffrätt.

 1. 1. Nöden har ingen lag - var går nödrättens gränser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Nöd; Nödrätt; Straffrättslig nödrätt; Ansvarsfrihet; Ansvarsfrihetsgrunder; Objektiva ansvarsfrihetsgrunder; Cannabisfallet; NJA 2017 s. 872; Tvång; Olaga tvång; Skadestånd vid nöd; Nödhandling; Försvarlighetsbedömning; Förutsebar nöd; Preventiv nöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 24 kap. 4 § brottsbalken stadgar att handlingar eller underlåtenheter som normalt utgör brott är tillåtna om de begåtts i nöd och inte är oförsvarliga. Nöd är en objektiv ansvarsfrihetsgrund som är tillämplig när fara hotar liv, hälsa, egendom eller allmänna intressen. I uppsatsen utreds denna s. LÄS MER

 2. 2. Polisiär brottsprevention i rättsstaten – Kan inhämtning i underrättelseverksamhet förenas med rättssäkerhet och rättstrygghet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Annika Ignell; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; straffprocessrätt; hemliga tvångsmedel; underrättelseverksamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The law on retrieval of data allows a secret coercive measure that enables the police to gather information about electronic communication for intelligence purpose. The aim of this thesis is to study how the requirements set in a state led by the rule of law, such as predictability in legal matters and sufficient safeguards against misuse, are satisfied in the law on retrieval of data, in relation to the right to respect for private life. LÄS MER

 3. 3. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Vem - och varför - är den psykiskt sjuka brottslingen? - En genealogisk studie av den svenska hanteringen av psykiskt sjuka lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Lindén; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiatri; psychiatry; tvångsvård; compulsory psychiatric care; subjektskap; subjecthood; diskursanalys; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den svenska straffrätten döms allvarligt psykiskt störda brottslingar i regel till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Om brottet anses ha begåtts ”under påverkan av” den allvarliga psykiska störningen så kan domen förenas med beslut om särskild utskrivningsprövning, vilket innebär att förvaltningsrätten beslutar om utskrivning när den bedömer att individen inte längre har ett vårdbehov och inte längre utgör en samhällsfara. LÄS MER

 5. 5. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marta Danho; [2018]
  Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

  Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER