Sökning: "preventivt hälsoarbete"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden preventivt hälsoarbete.

 1. 1. Hälsoarbetet i grundskolan : En kvalitativ intervjuundersökning om hälsopedagogens, rektorernas och kommunens hälsoarbete på grundskolor i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Felicia Söderström; Andrea Liljeström; [2019]
  Nyckelord :Hälsa Hälsopedagog Hälsoarbetet i grundskolan kvalitativ intervjustudie rektorer hälsopromotion hälsofrämjande förebyggande hälsoperspektiv GIH;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka hur hälsoarbetet såg ut rörande hälsofrågor kring fysisk aktivitet och hälsosam kost för att främja psykisk hälsa hos elever i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om barns övervikt eller fetma i lågstadiet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Helena Esplund; Ann-Marie Jernetz; [2015]
  Nyckelord :Children; Obesity; Parents; Reaction; School nurse.; Barn; Fetma; Föräldrar; Reaktion; Skolsköterska; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund:Övervikt och fetma bland barn är en av de största folkhälosutmaningarna på 2000-talet och sprider sig som en epidemi i värlfärdsländer. Preventivt hälsoarbete ger en möjlighet att identifiera tidig övervikt och kunna sätta in åtgärder som hälsosamtal och rådgivande samtal i tid. LÄS MER

 3. 3. En frisk arbetsplats : Ledares syn på hälsoarbete på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Kristina Hedsten; [2014]
  Nyckelord :Hälsa; KASAM på arbetsplatsen; KASAM och ledarskap; preventivt hälsoarbete; promotivt hälsoarbete; arbetsmiljö; WHO; arbetarskyddslagen; yrkesfarelagen;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod har ledares syn och ledarskapets betydelse på promotivt hälsoarbete studerats. Intervjuer har genomförts med ledare på tre olika arbetsplatser. Den teoretiska bakgrunden är Antonovskys teori om känsla av sammanhang. I analysarbetet användes komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. LÄS MER

 4. 4. Ett steg i rätt riktning : En jämförande studie om skolbarn i 10-11 års ålders fysiska aktivitetssvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Patrik Sandebäck; Fredrik Sundquist; [2011]
  Nyckelord :barn; fysisk aktivitet; fysisk inaktivitet; Idrott och hälsa; KASAM; stegräknare; upplevelsebaserat lärande.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att dagens barn och unga under de senaste årtiondena tenderat att bli alltmer inaktiva. Vilket kan komma att få negativa konsekvenser för individens hälsa, samhället och skolan. Inom skolans verksamhet finns stora möjligheter för att främja och ge individen insikt i ett preventivt hälsoarbete. LÄS MER

 5. 5. Beskrivning av hälsoarbete ur ett personalperspektiv : - en undersökning på en F-6 skola i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Agneta Hurtig; Beatrice Palmér; [2007]
  Nyckelord :hälsa; hälsoarbete; hälsoundervisning; hälsopedagogik; preventivt och promotivt hälsoarbete;

  Sammanfattning : Hälsa är väldebatterat i olika sammanhang och enligt Skolverket, Myndigheten för skolutveckling samt Regeringen har skolan ett uppdrag att arbeta med hälsa. Syftet med denna studie var att göra en lägesrapport bland personalen på en grundskola gällande hälsa och hälsoarbete. LÄS MER