Sökning: "preventivt och promotivt hälsoarbete"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden preventivt och promotivt hälsoarbete.

 1. 1. Mental Health in the Swedish Women’s Hockey League (SDHL) : A cross-sectional study on prevalence and associations

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Johansson; [2023]
  Nyckelord :elite athletes; ice hockey; mental illness; sleep difficulties; anxiety; depression; flourishing mental health; psychological flexibility; social support; elitidrott; ishockey; elitidrottare; psykisk ohälsa; sömnsvårigheter; ångest; depression; psykiskt välbefinnande; psykologisk flexibilitet; socialt stöd;

  Sammanfattning : Elitidrottare har identifierats som en riskgrupp för psykisk ohälsa utifrån exponering av såväl generella som sportspecifika påverkansfaktorer. Bland elitidrottare är förekomsten av psykisk ohälsa dessutom större bland kvinnor än män. LÄS MER

 2. 2. En frisk arbetsplats : Ledares syn på hälsoarbete på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Kristina Hedsten; [2014]
  Nyckelord :Hälsa; KASAM på arbetsplatsen; KASAM och ledarskap; preventivt hälsoarbete; promotivt hälsoarbete; arbetsmiljö; WHO; arbetarskyddslagen; yrkesfarelagen;

  Sammanfattning : Genom en kvalitativ metod har ledares syn och ledarskapets betydelse på promotivt hälsoarbete studerats. Intervjuer har genomförts med ledare på tre olika arbetsplatser. Den teoretiska bakgrunden är Antonovskys teori om känsla av sammanhang. I analysarbetet användes komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. LÄS MER

 3. 3. Beskrivning av hälsoarbete ur ett personalperspektiv : - en undersökning på en F-6 skola i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Institutionen för pedagogik

  Författare :Agneta Hurtig; Beatrice Palmér; [2007]
  Nyckelord :hälsa; hälsoarbete; hälsoundervisning; hälsopedagogik; preventivt och promotivt hälsoarbete;

  Sammanfattning : Hälsa är väldebatterat i olika sammanhang och enligt Skolverket, Myndigheten för skolutveckling samt Regeringen har skolan ett uppdrag att arbeta med hälsa. Syftet med denna studie var att göra en lägesrapport bland personalen på en grundskola gällande hälsa och hälsoarbete. LÄS MER