Sökning: "primär hypertoni"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden primär hypertoni.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. En kombination av Ca2+-antagonister och ACE-hämmare ger en mer effektiv blodtryckssänkning i jämförelse med monoterapi vid primär hypertoni.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Molly Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Ca2 -antagonister; ACE-hämmare; hypertoni; kombinationsterapi; monoterapi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Hypertoni utgör en stor riskfaktor som kraftigt ökar risken att drabbas av kardiovaskulär sjukdom, en av världens ledande dödsorsaker idag. Två av förstahandsvalen vid farmakologisk behandling av hypertoni är Ca2+-antagonister och ACE-hämmare. LÄS MER

 3. 3. Patientens hälsokompetens kring risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom vid ohälsosam livsstil och primär hypertoni : en enkätstudie av patienter i primärvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Nilsson; Madeleine Rydin; [2018]
  Nyckelord :Essential hypertension; Cardiovascular disease; Lifestyle changes; Health literacy; Person-centered care; Primär hypertoni; Kardiovaskulär sjukdom; Livsstil; Patientens hälsokompetens; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : I Sverige har cirka 2 miljoner människor diagnosen hypertoni och det är den folksjukdom som ligger bakom cirka 30 000 fall av stroke och lika många hjärtinfarkter varje år. En ökning av personer med sjukdomen hypertoni ses i världen vilket beror på att världens befolkning och den åldrande befolkningen ökar. LÄS MER

 4. 4. Icke-farmakologiska interventioner vid behandling av primär hypertoni : ur ett omvårdnadsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, ; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Marie-Louise Alvebratt; Malin Jaginder; [2012]
  Nyckelord :Egenvård; hypertoni; hälsofrämjande arbete; icke-farmakologiska interventioner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt är hypertoni ett hot mot folkhälsan och förekommer hos 40 % av världens befolkning och hos 27 % i Sverige. Hypertoni är starkt relaterat till utvecklingen av kardiovaskulära sjukdomar som står för 31 % av alla dödsfall i världen. Sjuksköterskans arbete är bland annat att förebygga hypertoni och dess följdsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan och följsamhet hos patienter med hypertoni. En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskans påverkan på följsamhet hos patienter med hypertoni

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eva Aura; Caroline Dehman; [2010]
  Nyckelord :compliance; hypertension; influence; nurses; nursing care; patient;

  Sammanfattning : Det finns god kunskap om verksamma behandlingar för hypertoni. Trots det är följsamhet till behandling av hypertoni bristfällig och många patienter uppnår inte ett kontrollerat blodtryck. LÄS MER