Sökning: "primärvård hypertoni"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden primärvård hypertoni.

 1. 1. Preventivt interventionsarbete : Effekter på levnadsvanor för patienter med hypertoni

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Hult; Fredrik Starec; [2015]
  Nyckelord :Lifestyle changes; counseling; hypertension; nurse; primary care; Livsstilsförändringar; rådgivning; hypertoni; sjuksköterska. primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund. Hypertoni är ett tilltagande folkhälsoproblem i hela världen och beror till stor del på att människans levnadsvanor förändrats över tid. Riskerna för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt ökar vid obehandlad hypertoni. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors hälsofrämjande samtal om levnadsvanor i samband med blodtryckskontroller i primärvården : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Lindblad; [2015]
  Nyckelord :Health promoting dialogue; Hypertension; Lifestyle; Nurse; Primary health care; Levnadsvanor; Hypertoni; Hälsofrämjande samtal; Primärvård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund. Hälsosamma levnadsvanor förebygger uppkomsten och är grundläggande i behandlingen av högt blodtryck. Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor är viktiga för att stödja patienterna att förändra ohälsosamma levnadsvanor.  Syfte. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans erfarenhet av att bedriva stödjande insatser vid en hypertonimottagning : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ann-Sofi Henriksson; Martina Johansson; Sofia Johnson; [2014]
  Nyckelord :District nurse; Hypertension; Hypertension clinic; Primary care; Support.; Distriktssköterska; Hypertoni; Hypertonimottagning; Primärvård; Stöd;

  Sammanfattning : Hypertoni beskrivs vara en riskfaktor bland annat för hjärtkärlsjukdomar som tenderar att öka och patienter med hypertoni når i allt större utsträckning inte behandlingsmålen enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Tidigare studier har visat att distriktssköterskeledda hypertonimottagningar med strukturerade strategier har haft positiv effekt för patienter med hypertoni, men inte beskrivit vilka stödjande insatser som distriktssköterskorna utför. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av distriktssköterskors användning av hemblodtryck i sitt arbete : -en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Bodil Gebart-Sandström; Monica Forslund; [2014]
  Nyckelord :hemblodtryck; distriktssköterska; riktlinjer; kvantitativ; enkätstudie; primärvård;

  Sammanfattning : Syfte. Att kartlägga distriktssköterskors användning av hemblodtrycksmätning (HBTM) i sitt arbete.Bakgrund. HBTM förbättrar personens kontroll över sitt blodtryck och stärker personens empowerment och delaktighet i sin vård. LÄS MER

 5. 5. Implementering av vårdprogram för hypertoni : Personalens upplevelser och erfarenheter av ett utvecklingsarbete på en vårdcentral

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Åsa Grauman; [2013]
  Nyckelord :Hypertension; guidelines; primary care; implementation; life style; Hypertoni; vårdprogram; primärvård; implementering; livsstil;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en av de vanligaste orsakerna till att besöka primärvården och en av de viktigaste modifierbara riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom. Livsstilsbehandling är grunden i all behandling av hypertoni. En stor andel av hypertonipatienter är obehandlade eller når ej behandlingsmål. LÄS MER