Sökning: "primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade ordet primärvård.

 1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa : Patienters upplevelser av bemötandet från vårdpersonal inom vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klaudia Rodziewicz-Bielewicz; Lina Norin; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; somatisk vårdavdelning; primärvården; vårdpersonal; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande hälsoproblem som ställer höga krav på vården samt vårdpersonal. Inom primärvård och somatisk vård behandlas många personer med psykisk ohälsa och som lider av somatisk samsjuklighet vilket gör att det krävs rätt omvårdnad och behandling för att skapa en så god livskvalité hos de personer som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Hinder för att arbeta hälsofrämjande i primärvården : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Towa Åström; My Krutrök; [2022]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; primär prevention; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukdomar orsakade av våra levnadsvanor är ett hot mot folkhälsan, men med hälsofrämjande och primärpreventiva åtgärder kan de reduceras. Hit hör somatiska såväl som psykiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Digitala vårdapplikationer, avlastning eller belastning för den offentliga primärsjukvården? En studie om hur organisationsarbetet inom primärvården har förändrats med avseende på digitala vårdapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalie Lennartsson; Helena Blomström; [2021-12-02]
  Nyckelord :Digitala vårdapplikationer; Offentlig primärvård; Kvalitè; Ekonomi; Vårdköer;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens utveckling och Covid-19, så har introduceringen av digitala vårdapplikationer fått ett stort genomslag på den svenska marknaden. De privata aktörerna var bland de första att kunna erbjuda konsumenter vård via digitala vårdapplikationer och isyfte att minimera vårdköerna, och öka tillgängligheten inom primärvården, subventionerade regionerna dessa besök. LÄS MER

 5. 5. FYSIOTERAPEUTERS UPPLEVELSE AV DISTANSKONTAKT VIA VIDEOLÄNK I PRIMÄRVÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lena Zetterberg; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; kvalitativ; primärvård; telerehabilitering; theoretical domains framework; video;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitala vårdtjänster pågår och distanskontakt via videolänk (DV) är en ny vårdkontakt inom primärvårdsrehabilitering i Västra Götalandsregionen. För att stödja utvecklingen behövs kunskap om vilka möjligheter och hinder finns i samband med implementering av DV... LÄS MER