Sökning: "primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 586 uppsatser innehållade ordet primärvård.

 1. 1. ”…jag är också bara en människa som upplever känslor i mötet.” : En kvalitativ intervjustudie om kuratorers upplevelse av sina känslors utrymme i patientmöte

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Madelene Glaad; Hannah Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Social work; emotions; counsellor; primary care; thematic analysis; Socialt arbete; känslor; kurator; primärvård; tematisk analys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which feelings arise within the counsellor in the meeting with patient, how they handle these and what challenges and/or opportunities exist with the space of their feelings. This study has been carried out with the help of a qualitative method in the form of semi-structured interviews with eight counsellors with degrees in social work, who work in health centres. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för de basala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 3. 3. ”Våldet sker i det tysta, därför måste vi fråga om det” : Fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Sara Hallerboij; Filippa Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :Physiotherapy; intimate partner violence; identification; primary care; Fysioterapi; Våld I nära relation; Identifiering; Primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett av de större samhällsproblemen idag. Det finns i alla relationer, men kvinnor utsätts mer frekvent. När det gäller att synliggöra våldet mot utsatta kvinnor har hälso- och sjukvården en nyckelroll då många av dessa söker vård. LÄS MER

 4. 4. Hinder vid identifiering av våld i nära realtioner : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv i primärvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kerstin Meddings; Rebecka Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Hinder; Identifiering; Primärvård; Sjuksköterska; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett välkänt och tabubelagt samhällsproblem som ofta sker i hemmet bakom stängda dörrar, där kraftig underrapportering och ett stort mörkertal gällande incidensen existerar. Det är ett område som anses svåridentifierat inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av vården inom primärvården vid alkoholbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jonas Poulsen; Erik Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Nursing; Patients experiences; Primary care; Stigma; Alkoholbrukssyndrom; Omvårdnad; Patienters upplevelser; Primärvård; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholbrukssyndrom är ett sjukdomstillstånd med mycket stigma. Hur denna patientgrupp bemöts är av stor vikt för omvårdnadens resultat. Sjuksköterskan ska förhålla sig personcentrerat och se hela individens behov och problemför att kunna ge en god vård. LÄS MER