Sökning: "primärvården missbruk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden primärvården missbruk.

 1. 1. Att bemöta personer med alkoholrelaterad ohälsa - En intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Willrin; Johanna Norekvist; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenhet; alkoholrelaterad ohälsa; personcentrerad vård; kvalitativ metod; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem som leder till lidande på individ och samhällsnivå. Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och personcentrerat. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplevde okunskap och rädsla att möta dessa personer. LÄS MER

 2. 2. Barn som anhörig : distriktssköterskors hantering inom primärvården i Västerbotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lisa Övling; Carina Kvarnström; [2016]
  Nyckelord :Barn som anhöriga; psykiskt sjuk förälder; somatiskt sjuk förälder; förälder med missbruk; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn till föräldrar med svår psykisk eller somatisk sjukdom, med missbruk eller som avlidit, har ökad risk för framtida psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvårdslagen samt Patientsäkerhetslagen fick ett tillägg 2010/2011 med syfte att uppmärksamma och stärka gruppen barn som anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning av patienter behandlade för depression inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, i termer av antalet återfall efter avslutad behandling samt om tidigare depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christina Bengmark; Kerstin Hagring; [2016]
  Nyckelord :primärvård.; SS-13; MADRS-S; M.I.N.I.; socialt stöd; depressionsepisoder; depression; återfall; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien var att undersöka återfallsfrekvensen i depression under påföljande sex månader efter avslutad behandling, hos personer som nyligen avslutat en depressionsbehandling inom rehabiliteringsgarantin, Primärvården, Region Skåne, samt att undersöka om antalet depressionsepisoder och socialt stöd kan predicera återfall i depression. 50 personer deltog i studien. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förhållningssätt i omvårdnaden till patienter med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Julia Månsson; Evelina Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Alkoholmissbruk; empirisk; förhållningssätt; kvalitativ; omvårdnad; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en undersökning av Sveriges alkoholkonsumtion år 2014 var det 128 000 personer som var i ett missbruk av alkohol. Negativt förhållningssätt till patienter med alkoholmissbruk såsom att patienterna inte var riktigt sjuka då missbruket anses av sjuksköterskor vara självförvållat. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdens utmaning - Omvårdnad vid psykisk ohälsa

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Hilda Green; Pernilla Axelsson; [2007-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi var intresserade av att utforska ämnet psykisk ohälsa utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Vi fann det intressant att fokusera på den lättare psykiska ohälsan eftersom den på senare tid har uppmärksammats alltmer i media och även ökat som samhällsproblem. LÄS MER