Sökning: "primary care"

Visar resultat 1 - 5 av 1518 uppsatser innehållade orden primary care.

 1. 1. Pojkars utsatthet inom hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie baserad på LVU-domar utifrån ett genus- och maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Nilsson; Tova Malmros; [2024]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; hederskultur; 2§ LVU; pojkar; utsatthet; socialnämnden; förvaltningsrätten; makt; genus;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to gain increased knowledge about the vulnerability of boys living in honor-related violence and oppression by examining 2§ LVU (The Compulsory Care of Young Persons Act) of judgments from a gender and power perspective. A qualitative method has been employed to collect data from 15 LVU judgments from administrative courts, between the years 2020-2023. LÄS MER

 2. 2. Kulturell kompetens inom sjuksköterskeyrket: Mellan verklighet och förväntningar. : En kvalitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Madina Visayeva; Nahed Al Mohammad; [2024]
  Nyckelord :Nurse; experiences; transcultural care; culture; cultural competence; sjuksköterska; upplevelser; transkulturell omvårdnad; kultur; kulturell kompetens;

  Sammanfattning : Bakgrund: I vår globaliserade värld ökar antalet invånare födda utomlands i Sverige, vilket utmanar sjuksköterskor vid vården av patienter med annan kulturell bakgrund. Forskning visar att språkbarriärer kan leda till frustration hos både sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser hos patienter med MRSA : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Frida Sölvell; Lovisa Johnson; [2024]
  Nyckelord :experiences; information; isolation; knowledge; MRSA; information; isolering; kunskap; MRSA; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: MRSA är en antibiotikaresistent bakterie med hög virulens. Bakterien kan orsaka infektioner i kroppen som är svåra att bli av med på grund av resistensen. MRSA hanteras utifrån specifika riktlinjer som bland annat innebär att patienter inom slutenvård vårdas i isolering. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattning av hälsolitteracitet hos socioekonomiskt utsatta patienter inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sara Alsaloum; Petra Vitikainen; [2024]
  Nyckelord :Health literacy; Nurse; Person centered care; Self-care; Qualitative design; Egenvård; Hälsolitteracitet; Kvalitativ design; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsolitteracitet är individens förmåga att få tag på, förstå, värdera och använda information för att kunna bibehålla och främja hälsa. För att patienten ska kunna vara mer aktiv i sin egenvård och att ha förmågan att kunna fatta beslut i hälsofrågor behövs en viss nivå av hälsolitteracitet. LÄS MER

 5. 5. Äldre personer och primärvårdens digitala tjänster och verktyg : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Olofsson; Camilla Forslund; [2024]
  Nyckelord :digital services and tools; experience; older people over 80 years of age; primary care; qualitative interview study; digitala tjänster och verktyg; kvalitativ intervjustudie; primärvård; upplevelse; äldre personer över 80 år;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den digitala utvecklingen inom primärvården ökar. Hög ålder är relaterad till minskad användning av digitala tjänster och verktyg. Äldre personer löper risk att drabbas av digitalt utanförskap. LÄS MER