Sökning: "primary health care"

Visar resultat 1 - 5 av 858 uppsatser innehållade orden primary health care.

 1. 1. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för debasala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters kliniska resonerande vid val av behandling för patienter med långvarig smärta inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Flemström; Elin Ellström; [2023]
  Nyckelord :chronic pain; clinical reasoning; treatment; physiotherapist;

  Sammanfattning : Bakgrund:Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår i över 3 månader. Det är vanligt förekommande i befolkningen och många söker vård för sina problem. Smärta är ett komplext begrepp som har inverkan på många olika faktorer hos individen men även en inverkan på samhället och dess resurser. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av kommunikationsbarriärer i patientarbetet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lisa Hammarlund; Marika Tashima; [2023]
  Nyckelord :Communication; Communication barriers; Nurse-patient relation; Person-centered care; Nurse; Patient; Strategies; Kommunikation; Kommunikationsbarriärer; Vårdrelation; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Patient; Strategier ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att lindra lidande och främja hälsa. I det dagliga omvårdnadsarbetet är kommunikation ett av många verktyg som används. Information till patienten ska vara anpassad efter individuella förutsättningar och det ska säkerställas att patienten förstått. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdrelationer vid telefonrådgivning inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Joanna Andersson; Ator Drammeh; [2023]
  Nyckelord :Communication; Experiences; Nurse; Nurse-Patient Relations; Primary Health Care; Telenursing; Telephone Advice Service; Erfarenheter; Kommunikation; Primärvård; Sjuksköterska; Telefonrådgivning; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning inom eHälsa är ett växande fenomen i och med en allt mer åldrande befolkning och förändringar i demografin. Primärvårdens telefonrådgivning är den första kontakten med hälso- och sjukvården dit patienten ringer för att få hjälp och stöd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors följsamhet till vårdhygien i förebyggandet av vårdrelaterade infektioner : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Venera Kapic; Caroline Kågestam; [2023]
  Nyckelord :Compliance; Cross infections; Hygiene routines; Nurses; Standard precautions; Basala hygienrutiner; Följsamhet; Sjuksköterskor; Vårdhygien; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdrelaterade infektioner [VRI] är den vanligaste vårdskadan både globalt, i Europa liksom i Sverige. I Sverige får cirka 65 000 patienter årligen en VRI där närmare hälften av dessa beräknas kunna undvikas. LÄS MER