Sökning: "primary helthcare center"

Hittade 1 uppsats innehållade orden primary helthcare center.

  1. 1. Hänvisning på akutmottagning : Triagesjuksköterskans erfarenheter av att hänvisa patienter till annan vårdnivå

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Victoria Henricson; Emelie Andreasson; [2017]
    Nyckelord :nurse; experience; referral; emergency department; primary helthcare center; selfe care; sjuksköterska; erfarenheter; hänvisning; akutmottagning; primärvård; egenvård;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Flertalet av patienterna vilka söker akuten är inte i behov av akutsjukvård. Sjuksköterskor på akutmottagningarna kan idag hänvisa patienter till annan vårdnivå så som primärvård eller till hemmet med egenvårdsråd. LÄS MER