Sökning: "principal-agent teori"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden principal-agent teori.

 1. 1. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 2. 2. Förtroendeuppdragets uppdragsgivare : Hur ser relationen ut mellan kommunalt folkvalda och dess väljare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Sjögren; [2018]
  Nyckelord :kommun; politik; principal-agentteori; PA-teori; folkvald; förtroendevald; fullmäktige; fullmäktigeledamot; fallstudie; statsvetenskap; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this essay (C-uppsats) is to study the role of being a municipal, local elected official. The essay is built around two independent case studies. The first case study concentrate on Säffle kommun (Säffle municipality) and the second on Eda kommun (Eda municipality). LÄS MER

 3. 3. Young farmers’ opportunity to enter and maintain farming through tenancy : a multiple case study in Southern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Lundberg; Emelie Persson; [2018]
  Nyckelord :tenancy; young farmers; relationship; entering; contract; external actor; agreement; arrangement; stakeholder; principal-agent;

  Sammanfattning : The agricultural sector is capital intensive compared with other industries and the conditions for managing a farm have changed during the recent decades. During the past few years, the price of farmland and rental rates have increased which results in difficulties to maintain a stable and profitable business. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jens Andersson; Olle Karlsson; Mattias Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Agency theory; Agency problem; Goal divergence; Information asymmetry; Moral hazard; Adverse selection; Programmability;

  Sammanfattning : Titel: Relationen mellan chefer och medarbetare - Ett principal-agent-perspektiv Universitet: Malmö Universitet Kurs: TR128C – Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management Författare: Jens Andersson, Olle Karlsson & Mattias Pettersson Handledare: Benedikte Borgström Nyckelord: Agentteori, agentproblem, måldivergens, informationsasymmetri, moral hazard, adverse selection, programmerbarhet Syfte: Att utifrån ett principal-agent-perspektiv studera hur relationen mellan chefer och medarbetare i den studerade miljön påverkas av förekomsten av informationsasymmetri och skilda målbilder, samt hur motivationen att prestera på arbetsplatsen kan påverkas av incitamentsstrukturer kopplade till kontraktsupplägget och olika nivåer av övervakning. Metod: Studien har genomförts via en kvalitativ ansats där data insamlats genom intervjuer, observationer och textanalys. LÄS MER

 5. 5. Att motverka agentproblem i bemanningsföretag - En studie på principal-agentrelationer som påverkas av en tredje part

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Adrianzon; Oscar Larsson; Emma Petersson; Kim Overgaard; [2018]
  Nyckelord :Bemanningsföretag; principal-agentteorin; agentproblem; trepartsrelation; kontrakt. Staffing agencies; principal-agent theory; agency problems; trilateral relationships; contracts.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the essay is to test the classical principal-agency theory’s applicability in the relationship between staffing agencies and their consultants, a relationship that is also affected by a third party, the client of the staffing agency. Methodology: The study is a qualitative cross-sectional study and collects data through interviews. LÄS MER