Sökning: "principal-agentteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet principal-agentteorin.

 1. 1. Att manipulera eller inte manipulera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Wallenberg; Tilde Engquist; Elina Kornbakk; [2023]
  Nyckelord :Earnings management; modified Jones Model; Large Cap and Mid Cap; accruals; corporate governance; incentive program.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att manipulera eller inte manipulera - En kvantitativ studie avseende sambandet mellan kvinnlig representation i ledande positioner och earnings management. Seminariedatum: 2023-01-11 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Tilde Engquist, Elina Kornbakk och Alicia Wallenberg. LÄS MER

 2. 2. Politisering eller professionalism? En uppsats som undersöker om den bästa vägen till en effektiv förvaltning i utvecklingsekonomier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rasha Khoury; [2021-08-03]
  Nyckelord :Politisering; Professionalism; Effektivitet; Policyimplementering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker relationen mellan politisering och effektivitet i den offentliga förvaltningen. Uppsatsen undersöker fallet om utvecklingsekonomier eftersom de anses vara mindre undersökta jämfört med andra länder. Uppsatsen undersökte sambandet med hjälp av en statistik analys. LÄS MER

 3. 3. Nyckeln till en framgångsrik anställd: lojalitet och motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Nabseth; Rebecca Grahn; Victoria Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Korttidspermittering; covid-19 pandemin; lojalitet; motivation; principal- agentteorin; Herzbergs tvåfaktorsteori; nöjesbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Key to a Successful Employee: Loyalty and Motivation Seminar date: 2021-01-14 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management,Undergraduate level, 15 credits Authors: Rebecca Grahn, Victoria Lundgren, Fanny Nabseth Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Keywords: Short-time work allowances, covid-19 pandemic, loyalty, motivation, Principal- agent Theory, Herzberg’s Two Factor Theory, entertainment industry Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how the loyalty and motivation of employees can be maintained during short-time work allowances caused by the covid-19 pandemic. Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of the Principal- agent Theory,Herzberg’s Two Factor Theory, X- and Y-theory and the theory about constructive relations supported by complementary theories and articles. LÄS MER

 4. 4. Ett alternativt sätt att beskatta carried interest - Med utgångspunkt i ekonomisk och finansiell teori samt skatterätt, hur kan carried interest beskattas med beaktande av finansmarknadens generella uppgång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Ek; [2021]
  Nyckelord :Carried interest; skatterätt; riskkapital; riskkapitalbolag; Private Equity; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vilket inkomstslag carried interest beskattas har fått stor medial uppmärksamhet då det ofta handlar om betydande belopp. Vilket inkomstslag carried interest beskattas i har stor inverkan på skattskyldigs skattebörda och även hur mycket skatteintäkter som inbringas till staten. LÄS MER

 5. 5. Do we have a deal? : En kvalitativ studie om mäklarorganisationers belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alva Isegren; Lukas Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Reward system; financial reward; non-financial reward; performance management; performance measure; belöningssystem; finansiella belöningar; icke-finansiella belöningar; prestationsmätning; prestationsmått;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur processen ser ut då organisationer rekonstruerar sina belöningssystem. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är baserad på fyra semistrukturerade intervjuer med franchisetagare för mäklarorganisationer i Gävle. LÄS MER