Sökning: "principals"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade ordet principals.

 1. 1. A Comparison Between FDS and the Multi-Zone Fire Model Regarding Gas Temperature and Visibility in Enclosure Fires

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Benjamin Waldeck; [2020]
  Nyckelord :Enclosure fire; FDS; Multi-Zone Fire Model; gas temperature; Visibility; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When designing large buildings with complex geometry there is often a need for performance-based design and the use of computer models. CFD models like FDS that are available and validated for this purpose are typically time consuming and require large amounts of computing power. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Konsten att främja närvaro och förebygga och åtgärda problematisk frånvaro

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Schmähl Bolmvall; [2020]
  Nyckelord :promoting attendence; preventing absence; remedying problematic absence; elevhälsa; förebygga frånvaro; främja närvaro; åtgärda problematisk frånvaro;

  Sammanfattning : The work in primary school, including promoting attendence, preventing absence and remedying problematic absence is formulated in laws and decrees, the regulatory documents of primary school as well as “policydocuments” on a municipaly level and the individual schools documents in form off action plans and routines. It is a very important work, but what is formulated does not always correspond to what is implemented. LÄS MER

 4. 4. En mångfald av möjligheter? - En rättsvetenskaplig studie om offentliga arbetsgivares möjligheter att rekrytera i syfte att uppnå mångfald i sin organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabella Schavon Båvenby; [2020]
  Nyckelord :positiv särbehandling; offentlig arbetsgivare; etnisk mångfald; lagen om offentlig anställning; diskrimineringslagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre tid blivit ett land med människor från allt fler olika etniska grupper och mångfaldsarbetet har därför utvecklats till att bli en viktigare del av arbetslivet. På den offentliga sidan av arbetsmarknaden är det endast möjligt att rekrytera efter särskilda kriterier. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie som lyfter pedagogernas syn på hur utomhusmiljön i förskolan påverkar barnens fysiska aktivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lina Andresen; [2020]
  Nyckelord :Children; Physical activity; preschool; playground; psychological; physical tools; Barn; fysisk aktivitet; förskola; lekplats; psykologiska; fysiska redskap.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to provide knowledge about how the preschool's design of the outdoor playground affects the children's opportunities for physical activity. Five preschool teachers divided into two preschools in a small urban area participated in the study, where semi-structured interviews were used as a method to study the educators' perceptions about what they believe influences the children to move outdoors. LÄS MER