Sökning: "principbaserade standarder."

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden principbaserade standarder..

 1. 1. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 2. 2. IAS 10 –Kunskap och incitament i redovisarens bedömningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Strömborg; Mariam Baginjan; [2017-06-01]
  Nyckelord :IAS 10; IFRS; incitament; kunskap; bedömning; balansdag; rapportperiod;

  Sammanfattning : Bakgrund & problem: Redovisningen är beroende av redovisarens tolkningar av redovisningsregler och bedömningar av situationer. Det här beroendet är enligt mycket av redovisnings-litteraturen ännu större hos principbaserade standarder, som IFRS. LÄS MER

 3. 3. Principbaserade och regelbaserade redovisningsstandarder : En komparativ innehållsanalys av IFRS och GRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julia Hansson; Pernilla Johansson; [2017]
  Nyckelord :Principle s - based standards; rule s - based st andards; financial accounting; sustainability accounting; IFRS; GRI; princibaserade standarder; regelbaserade standarder; finansiell redovisning; hållbarhetsredovisning; IFRS; GRI;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra redovisningsstandarderna IFRS och GRI samt granska och analysera i vilken utsträckning de är principbaserade. Studien syftade även till att undersöka i vilken utsträckning standarderna är regelbaserade. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av intäktsstandarden IFRS 15 –en studie om tolkningsutrymmet för IT-branschen och dess påverkan på jämförbarheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Bengtsson; Rebecka Nilsson; [2016-06-08]
  Nyckelord :IFRS 15; intäkt; tolkningsutrymme; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Intäktsredovisningen har genom tiden visat sig vara problematisk,IT-branschen har vid flertalet tillfällen varit inblandade i manipulering av intäkter medredovisningsskandaler som följd. IASB och FASB har i ett samarbete arbetat fram en nyintäktsstandard, IFRS 15, som träder i kraft 1 januari 2018. LÄS MER

 5. 5. Internationell internprissättning : en komparativ studie om hur redovisningstradition påverkar skattemässiga regler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Johansson; Viktoria Sahlman; [2016]
  Nyckelord :transfer pricing; principle-based; rule-based; financial accounting standards; tax regulations; OECD; U.S.; Sweden; internprissättning; principbaserad; regelbaserad; redovisningsstandarder; skatteregler; OECD; USA; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utreda hur OECDs riktlinjer för internprissättning implementerats i svensk respektive amerikansk lagstiftning, för att fastställa i vilken utsträckning redovisningstradition påverkar implementeringen av skattemässiga regler. För att uppfylla syftet har vi utfört en komparativ studie, som baseras på en kvalitativ innehållsanalys, där vi klassificerar regelverken utifrån i vilken utsträckning de är princip- eller regelbaserade. LÄS MER