Sökning: "principen om barnets bästa"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden principen om barnets bästa.

 1. 1. Är en lång handläggning av asylärendenförenlig med barnkonventionen? : En utredning av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Arvidsson; Kaisa Koch; [2018]
  Nyckelord :Handläggningstider; barnkonventionen; barnets bästa; tidsfrist;

  Sammanfattning : The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum in Sweden and consequently been through a handling process. LÄS MER

 2. 2. "[...] är därmed skyldig att flytta genast" - En undersökning av barnets rätt i vräkningsförfarandet utifrån sårbarhetsteori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Socialrätt; social and welfare law; critical legal studies; Martha Fineman; sårbarhetsteori; vräkning; avhysning; barnrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vräkning är en av de mest ingripande åtgärder och traumatiserande upplevelser som någon, särskilt ett barn, kan vara med om. Under 2017 vräktes enligt Kronofogdemyndighetens statistik 392 barn och hyresskulder utgör den vanligaste orsaken till att en barnfamilj avhyses. LÄS MER

 3. 3. Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Seth; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Barnkonventionen; Barn; Våld; Misshandel; Barnmisshandel; Smärtrekvisit; Brottsbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. LÄS MER

 4. 4. Skydd för bostad vid utmätning av bostadsrätt respektive fast egendom

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Avin Kadir; [2018]
  Nyckelord :Protection for dwelli ng in the case of attachment of tenant ownership or real property; Skydd för bostad vid utmätning av bostadsrätt respective fast egendom;

  Sammanfattning : Det händer att fysiska och juridiska personer underlåter att betala skatter eller att fullgöra sina civilrättsliga skyldigheter. För upprätthållandet av ordning har KFM ensamrätt att genom tvång ta gäldenärens egendom eller lön för betalning av en fastställd skuld. LÄS MER

 5. 5. Mamma är bäst! Även för pojkarna? : En kvalitativ studie av föreställningar om genus i bedömningen av barnets bästa i domar gällande vårdnad, boende och umgänge

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnad; boende; umgänge; barnets bästa; föräldraperspektiv; barnperspektiv; genusföreställningar; föräldraskap; domslut;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och analysera de aspekter som beaktas i bedömningen av barnets bästa och på vilket sätt eventuella föreställningar om genus uttrycks i tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge. För att besvara syftet har 25 domar analyserats genom kvalitativ metod samt tolkats utifrån tidigare forskning och genusteori. LÄS MER