Sökning: "principen om den väsentliga grunden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden principen om den väsentliga grunden.

 1. 1. Fordrans uppkomst inom ramen för offentligt ackord : En analys av principerna för fastställandet av fordrans uppkomst enligt 3 kap. 3 § LFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Rogner; Cindy Blom; [2017]
  Nyckelord :Fordrans uppkomst; offentligt ackord; lag om företagsrekonstruktion; lfr; företagsrekonstruktion; ändamålsprincipen; principen om den väsentliga grunden;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en fordrans uppkomst och när den omfattas av ett offentligt ackord. När en fordran anses uppkommen vid offentligt ackord är en viktig fråga eftersom det är tidpunkten som utgör en skiljelinje för vilka fordringar som ska delta i ackordet eller ej. LÄS MER

 2. 2. Om fordrans uppkomst vid offentligt ackord

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niklas Sinander; [2013-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar fordrans uppkomst vid offentligt ackord inom ramen för en företagsrekonstruktion. Tidpunkten för en fordrans uppkomst utgör skiljelinjen mellan de fordringar som ingår i ett offentligt ackord och övriga fordringar. LÄS MER

 3. 3. Väsentliga ändringar i pågående offentliga kontrakt - Om avtalsrättens möjlighet till flexibilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Krantz; [2013]
  Nyckelord :Upphandlingsrätt Offentlig upphandling Avtalsrätt EU-rätt Väsentliga ändringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avtalsfrihet och avtalsbundenhet samt den därtill hörande principen om pacta sunt servanda utgör grunden för den svenska avtalsrätten. Avtalsfriheten innebär att var och en har rätt att besluta med vem de ska sluta avtal samt vad avtalet ska reglera. LÄS MER