Sökning: "prinsessor"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet prinsessor.

 1. 1. Musik i film : Hur musik används för att beskriva prinsess-karaktärer i animerade Disney-filmer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristina Gamez; [2021]
  Nyckelord :filmmusik; Disney-prinsessor; animerad karaktär; feminism; musikundervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det att undervisningen bör utgå ifrån elevernas tidigare erfarenheter och intressen. Film och media har idag blivit ett av ungdomars största intressen vilket gör att de får sina flesta musikaliska upplevelser från media. LÄS MER

 2. 2. Starka monster och självständiga prinsessor : En studie om genusgestaltningar i digitala applikationer inom förskolans verksamhet. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Casandra Ärleskog; [2021]
  Nyckelord :Gender; gender norm; gender stereotype; tablet; digital application; children; preschool.; Genus; genusnorm; genusstereotyp; lärplatta; digital applikation; barn; förskola.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur genus gestaltas i digitala applikationer som används av barn i förskolans verksamhet. I tidigare forskning finns en kunskapslucka i relation till detta ämne, vilket i kombination med förskolans jämställdhets- och genusuppdrag samt digitaliseringsuppdrag motiverar föreliggande studie. LÄS MER

 3. 3. Disney eller Grimm? : En komparativ studie om folksagorna adaptioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Luka Mijaljevic; Caroline Svensson; [2021]
  Nyckelord :komparativ metod; protagonist; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om att jämföra klassiska folksagor och Disneys klassiker med en komparativ metod där vi jämför versionernas olikheter och likheter. Vi har inriktat oss på sagornas protagonister som i alla versioner är prinsessor. Utifrån detta har vi valt att redogöra våra frågeställningar ut ett genusperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Prinsessa i tiden : En kvalitativ innehållsanalys av skillnader i hur två klassiska Disneyprinssessor gestaltas i de animerade originalfilmerna jämfört med deras nya spelfilmer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Alsén; [2021]
  Nyckelord :Disney; gender; stereotype; princess; animated movie; live action movie; Disney; genus; stereotyper; prinsessor; animerad film; spelfilm;

  Sammanfattning : This study has analysed the dialogue in two of the oldest Disney animated movies with a princess in the lead role, Cinderella from 1950 and Sleeping beauty from 1959 and compared them with their new live action remakes, Cinderella from 2015 and Maleficent from 2014, from a gender perspective. The purpose was to find out if there has been a change in the way the princess was shaped based on their personality and their relation with the prince. LÄS MER

 5. 5. "Men puffärmarna fick stanna hemma" : En intervjustudie med småbarnsföräldrar om könsnormer och barnuppfostran

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Lindborg; Ramina Buco Kiyorkis; [2021]
  Nyckelord :genus; kön; barn; normer; föräldrar; könsnormer; doing gender; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar i medelklassområden i Stockholm resonerar kring det ständigt aktuella ämnet könsnormer och barnuppfostran. Sverige rankas ofta som ett av de mest jämställda länderna, men ojämställdhet finns fortfarande inom många olika sektorer i samhället – något som delvis kan kopplas till hur kön görs redan i småbarnsåldern. LÄS MER