Sökning: "prisöverföring"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prisöverföring.

  1. 1. Samvariation i mjölkpriser - Mjölkas en prisuppgång ur mer än en prisnedgång?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Morten Persson; [2010]
    Nyckelord :ECM; mejerimarknad; prisöverföring; kointegration; asymmetri; Business and Economics;

    Sammanfattning : Hur konsumentpriser svarar på förändringar i priser i producentled är en fråga som debatterats mycket. Utifrån denna förutsättning undersöker uppsatsen hur olika mejerivarupriser, mjölk, grädde, glass, smör och ost, svarar på förändringar i avräkningspriset för mjölk. LÄS MER