Sökning: "privaWsering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet privaWsering.

  1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
    Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

    Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER