Sökning: "privacy paradox."

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden privacy paradox..

 1. 1. Hälsodata & smartklockor : En användarundersökning om medvetenhet och attityd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrietta Apelthun; Töyrä Anni; [2020]
  Nyckelord :health data; smartwatch; risk; trust; awareness; data collection; data sharing; privacy paradox.; hälsodata; smartklocka; risk tillit; medvetenhet; datainsamling; datadelning; integritetsparadoxen.;

  Sammanfattning : Digital teknik och den ökade digitalisering som är under ständig utveckling i världen medför att strukturer i samhällen ändras och likaså vårt sätt att leva, då stora mängder data samlas in. Sverige är bland de ledande länderna i världen när det kommer till användning av ny teknik och varannan svensk har minst en uppkopplad enhet i sitt hem. LÄS MER

 2. 2. Individanpassad marknadsföring - Relevant eller påträngande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Lonntorp; Johanna Gripwall; Rebecca Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; personlig integritet; datainsamling; personalization privacy paradox; SOR-modellen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att skapa en djupare förståelse för individanpassad marknadsföring och hur individanpassade annonser påverkar individers positiva målgruppsresons i form av individers klickintention. Metod: Studiens metod grundar sig i en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutiskt fenomenologiskt strategi. LÄS MER

 3. 3. "Känslan av trygghet som egentligen inte finns" - En kvalitativ studie om hur administratörer försäkrar medlemmars integritet i slutna könsseparatistiska Facebook-grupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Isabelle Reman; Agnès Ericson; [2020]
  Nyckelord :virtuella forum; integritet; Communication Privacy Management-teorin; Facebook; könsseparatism; administratör; moderering; säkra rum; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka hur administratörer av slutna könsseparatistiska Facebook-grupper uppfattade sin förmåga att försäkra integritet för gruppmedlemmarna genom att undersöka dimensionerna strategier, uppfattning av risk och ansvar. Med avsikten att uppfylla studiens syfte genomfördes tio semistrukturerade intervjuer med administratörer av olika slutna könsseparatistiska Facebook-grupper. LÄS MER

 4. 4. Personalization-privacy paradox : Exploring invasive ads on social media, in relation to perceived usefulness, consumer privacy and trust

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Oliver Hillqvist; Amanda Johnsson Östergren; [2020]
  Nyckelord :Privacy; trust; social media; invasiveness; usefulness; personalized marketing;

  Sammanfattning : Background: In the realm of online digital marketing, personalization tailored around the user’s interests are becoming the norm. It is becoming more and more challenging for marketers to get the attention of relevant consumers and get heard through all the noise. LÄS MER

 5. 5. Integritet online ur olika generationers perspektiv : En studie om hur generation digital natives & pre-internet värdesätter sin integritet online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa König; Ellen Romney; [2020]
  Nyckelord :Baby-boomers; y; x z; generations online; GDPR; Communication Privacy Management System CPM ; Consumer privacy online; ePrivacy; Information privacy; The privacy paradox; Concerns for Information Privacy CFIP ; Privacy fatigue; Integritet online; generations skillnader; generation pre-internet och digital-naives; persondata online; integritetskränkande aspekter; digitala social normer; riktad reklam; personlig marknadsföring online;

  Sammanfattning : Den digital utvecklingen har gjort att vi idag rör oss i digitala miljöer för att jobba, kommunicera, söka information, shoppa och underhållas. Företag kan idag kan spara, kartlägga, mäta och analysera privatpersoners aktiviteter online vilket ställt högre krav på näringsidkare att hantera denna personliga information korrekt. LÄS MER