Sökning: "privat relation med patient"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden privat relation med patient.

 1. 1. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olivia Massey; [2021]
  Nyckelord :informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård för patienter med sänkt vakenhet på akutmottagning : En observationsstudie samt litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Camilla Larsson; Madeleine Ödman; [2020]
  Nyckelord :Patient; Sänkt vakenhet; Personcentrerad vård; Autonomi; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är inte bara vård med hög kvalitet, den möter även patientens specifika behov på lika villkor och skyddar patientens rättigheter. Patienter med sänkt vakenhet är en utsatt patientgrupp med bristande autonomi och hög mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Från privat angelägenhet till global ohälsa : Våldsutsatta kvinnors upplevelse av bemötanden från personal inom öppen hälso och sjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Rosvall; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Open Health Care; Patient experience; Våld i nära relationer; öppen hälso och sjukvård; Bemötande; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat att vårdpersonal inte besitter tillräcklig kunskap i ämnet, och bortser från våldets konsekvenser för kvinnors hälsa. Dåligt bemötande och ointresserad attityd får kvinnorna att isolera sig mer och inte vill berätta om våldet. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen? : en kvalitativ studie om relationen mellan sjuksköterska och patient

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Hillerback; Martin Högberg; [2016]
  Nyckelord :Geriatrik; Patientcentrerad vård; Personliga relationer; Sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund  Nära relationer mellan äldre och deras vårdare har visat ge ett ökat välbefinnande hos patienten. Eftersom det ingår i sjuksköterskans arbete att främja patientens hälsa bör sjuksköterskan då också ska skapa en nära relation till patienten. LÄS MER

 5. 5. Att berätta om sig själv eller inte : Rättspsykiatriska vårdares perspektiv

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johanna Anagrius; [2016]
  Nyckelord :Care relation; Forensic care; Personal; Private; Personligt; Privat; Rättspsykiatrisk vård; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen beskrivs som grunden till främjande hälsoprocesser. Relationen är ömsesidig men vårdaren har ansvaret och tar del av patientens berättelse för att vårda tillsammans med snarare än åt patienten. Det dubbla uppdraget samhällsskydd och vård komplicerar vårdrelationen i rättspsykiatrisk vård. LÄS MER