Sökning: "privat roll"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden privat roll.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Metod för analys av kapacitet i befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :solceller; elbilsladdning; elbilar; elnät; acceptansgräns;

  Sammanfattning : Two strong trends in society which may have a major impact on the electricity grid load in the near future are the expansion of micro production with solar cells, and the increasingly prominent role of electric cars in the automotive market. In this work, an attempt is made to develop standardized and not too time-consuming methods to study how different future scenarios with large-scale expansion of private micro production with solar cells, as well as a very proportion of cars are electric and being charged at home, affect the various parts of the network with regarding voltage levels and load rating. LÄS MER

 3. 3. Mark och möjligheter : Kommunala erfarenheter av markägande och plangenomförande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Claes Palm; [2020]
  Nyckelord :Markägande; markanvisningar; makt; bostadsproduktion; finansiering;

  Sammanfattning : I en situation med underskott på bostäder i många kommuner är det angeläget att det som planeras också blir byggt. Denna uppsats belyser kommunalt markägande och dess roll i genomförandet av detaljplaner. LÄS MER

 4. 4. "Jag skulle vilja påstå att det är väldigt personberoende" - En kvalitativ undersökning om fackets delaktighet vid en chefsrekrytering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Jesper Stien; Hugo Gejervall; [2020]
  Nyckelord :Chefsrekrytering; Facket;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fackets roll/påverkan ser ut vid en chefsrekrytering i en privat verksamhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt om det finns en problematik eller nytta med fackets delaktighet i en chefsrekrytering. Då den övervägande delen av den svenska arbetsmarknaden grundar sig i förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är det intressant att undersöka fackets påverkan i en chefsrekrytering. LÄS MER

 5. 5. Vad driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete? : En kvantitativ studie som förklarar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån individ- och byråspecifika faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Freja Nilsson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Agency affiliation; Auditor; Big Four; Competence; Hierarchical position; Proactive sustainability work; Sustainability assurance; Sustainability commitment; Big Four; Byråtillhörighet; Hierarkisk position; Hållbarhetsengagemang; Hållbarhetsgranskning; Kompetens; Proaktivt hållbarhetsarbete; Revisor;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhetsinformation är något som ökar i dagens samhälle. Samtidigt visar tidigare studier att det finns allvarliga brister i företags hållbarhetsrapporter. Forskare har dessutom konstaterat att revisorer har en kvalitetssäkrande roll för hållbarhetsrapporters trovärdighet. LÄS MER