Sökning: "privata och noterade koncerner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden privata och noterade koncerner.

  1. 1. Nedskrivning av goodwill i privata koncerner som följer IFRS; hanteras det annorlunda i jämförelse med noterade koncerner?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Akif Dashdemirov; Robert Jensen; [2019-02-15]
    Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; privata och noterade koncerner; IFRS 3; IAS 36; IAS 38;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är sedan länge en omdiskuterad fråga och många studier har analyserat effekten av rådande redovisningskrav. 2001 införde FASB en ny metod för hanteringen av goodwill, baserad på årlig nedskrivningsprövning och 2004 antog IASB ett liknande regelverk. LÄS MER