Sökning: "privata sfären"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden privata sfären.

 1. 1. Framställningen av islam och judendom i svenska läromedel med fokus på omskärelse : En studie om antisemitism och islamofobi i svenska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Lönn; [2020]
  Nyckelord :religion; Islam; Judaism; content analysis; teaching materials; teaching books; circumcision; rabbi.; religion; islam; judendom; innehållsanalys; läromedel; läroböcker; omskärelse; rabbin;

  Sammanfattning : Religion har inte blivit privatiserad över tiden som vissa i samhället kanske har trott utan har istället fått större utrymme utanför den privata sfären och blivit de-privatiserad. Den teoretiska förankringen är en innehållssanalys. LÄS MER

 2. 2. Vad händer efter döden? : En kvalitativ studie av troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linda Andersson; [2020]
  Nyckelord :livet efter döden; föreställningar om livet efter döden; troende; icke troende; meningssystem; sekularisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser troende, delvis troende och icke troende kvinnors föreställningar om livet efter döden. I studien medverkade totalt sex kvinnor, tre kvinnor som beskriver sig som troende, en som beskriver sig som delvis troende och två som beskriver sig som icke troende. LÄS MER

 3. 3. Privacy concerns in Ambient Assisted Living systems for home environments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By 2060 it is estimated that 30% of the European population will be 60 years or older. An aging society will put a heavy strain on the healthcare system. To mitigate this strain and enable elderly to live autonomously in their homes the AAL program was formed. LÄS MER

 4. 4. Hederskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Maryam Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Familj; äktenskap; sexualliv; våld; hot; ära; skam och skuld;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är en kränkning av de universella mänskliga rättigheterna som baseras på alla människors lika värde och rättigheter. Flera internationella konventioner har antagits som ger staten skyldighet att skydda kvinnor, oavsett om våldet mot kvinnor sker i den privata eller offentliga sfären. LÄS MER

 5. 5. Det personliga varumärket – En undersökning av varumärkeslagstiftningens kompabilitet med rätten till egendom och privatliv samt möjligheten att uppnå ett varumärkesrättsligt skydd för sin person

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Strandénius; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; mänskliga rättigheter; varumärkesrätt; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna; Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett varumärkesrättsligt skydd är ofta något som företag arbetar hårt för att uppnå. I vissa fall kan ett varumärke anses ha ett ekonomiskt värde i sig. Den tekniska utvecklingen har medfört ett förändrat samhällsklimat där individer getts ett allt större utrymme att utrycka sig. LÄS MER