Sökning: "privatbilism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet privatbilism.

 1. 1. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER

 2. 2. En kommuns miljöarbete i relation till de svenska miljömålen. En studie av Varbergs kommuns miljöarbete.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hanna Henrikson; [2019]
  Nyckelord :Municipality. National environmental goals.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study is about the environmental work made in the municipality of Varberg in relation to the Swedish environmental goals. It consists of information gathered from five different interviews with people that work with the municipalities environmental work in different capacities. Most of the statistics are taken from other sources. LÄS MER

 3. 3. Trafik- och mobilitetsplanering för Nyhamnen utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nils Christensson; Alexander Hjertstedt; [2018]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; Bilfritt; Yteffektiv planering; Styrmedel; Resurser;

  Sammanfattning : Persontransporter och förflyttning är en viktig del av vår samhällsstruktur där bilens hierarkiska plats ofta är given och står för majoriteten av alla personresor (ca. 50%). Under de senaste åren har den privata bilanvändningen ifrågasatts av bl.a. LÄS MER

 4. 4. Nya Öckerö centrum - Konsekvenser av ett nytt kommuncentrum på parkeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Larsson; [2016-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar den förändrade trafik- och parkeringssituation som kommer till följd av en ny centrumbildning i Öckerö kommun och ämnar med stöd av vetenskaplig litteratur, inom främst samhällsbyggnad, dra slutsatser kring konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur biltrafiks- och parkeringsfrågor hanteras har en avgörande betydelse för en orts utveckling och det finns anledning att utreda effekterna av ett ökat antal boende och verksamheter på trafikflöden och parkeringssituationen i centrum. LÄS MER

 5. 5. " ...bästa tänkbara förhållanden" - En studie av hur citytesen motiverade Norrmalmsregleringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sebastian Christner; [2015]
  Nyckelord :citytesen; Nedre Norrmalm; sanering; markanvändning; Stockholm; stadsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : 1928 började stadsplaneorgan i Stockholm stad planera åtgärdandet av stadsplaneproblem på Nedre Norrmalm. I diskursen var det aldrig fråga om, utan hur dessa kunde lösas genom stadssanering: omfattande rivningar av stadsdelens befintliga bebyggelse. LÄS MER