Sökning: "privatbilism"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet privatbilism.

 1. 1. Varför spårväg i Uppsala? : En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Manne Ölfvingsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara transporter; hållbar utveckling; spårväg; privatbilism; Uppsala.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. LÄS MER

 2. 2. Trafik- och mobilitetsplanering för Nyhamnen utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nils Christensson; Alexander Hjertstedt; [2018]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; Bilfritt; Yteffektiv planering; Styrmedel; Resurser;

  Sammanfattning : Persontransporter och förflyttning är en viktig del av vår samhällsstruktur där bilens hierarkiska plats ofta är given och står för majoriteten av alla personresor (ca. 50%). Under de senaste åren har den privata bilanvändningen ifrågasatts av bl.a. LÄS MER

 3. 3. Nya Öckerö centrum - Konsekvenser av ett nytt kommuncentrum på parkeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Larsson; [2016-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar den förändrade trafik- och parkeringssituation som kommer till följd av en ny centrumbildning i Öckerö kommun och ämnar med stöd av vetenskaplig litteratur, inom främst samhällsbyggnad, dra slutsatser kring konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur biltrafiks- och parkeringsfrågor hanteras har en avgörande betydelse för en orts utveckling och det finns anledning att utreda effekterna av ett ökat antal boende och verksamheter på trafikflöden och parkeringssituationen i centrum. LÄS MER

 4. 4. ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER - En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maja Sallander; [2014-10-09]
  Nyckelord :hållbar; rörlighet; öar; transporter; bilanvändande; bilägande; resebeteende; kollektivtrafik; skärgård; Göteborg;

  Sammanfattning : Transporter är en vital del av dagens samhälle. Förväntningarna på hög rörlighet är stor och vårekonomi och våra sociala nätverk är uppbyggda därefter. Det medför dock även många problem.Dominansen av snabba, motoriserade fordon (främst bilar) skapar tydliga barriärer i samhället ochstaden. LÄS MER

 5. 5. Den bilfria staden : om hållbarhet och levnadsstandard

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Bennet; [2012]
  Nyckelord :bilfri stad; hållbar utveckling; stadsplanering;

  Sammanfattning : Privatbilismen i städerna är ett fenomen som har växt fram under det senaste halvseklet. Trots att bilismen endast funnits en såpass kort tid har den helt förändrat hur våra städer ser ut och hur vi lever våra liv. LÄS MER