Sökning: "private law"

Visar resultat 1 - 5 av 1223 uppsatser innehållade orden private law.

 1. 1. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 2. 2. Privatanställdas rätt att offentliggöra information om missförhållanden på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Ahlgren; Felix Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord: offentliggörande; visselblåsning; missförhållande; tillvägagångssätt; skydd mot repressalier; Europakonventionen; privat sektor.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med samhällsutvecklingen och som en följd av att Europeiska unionens utfärdade visselblåsardirektivet har begreppet visselblåsning etablerats som en del av arbetsrätten, såväl internationellt som nationellt, och genomförandet av direktivet resulterade i att en ny visselblåsarlag utformades i den svenska rätten. För privatanställda som inte, inom anställningen, åtnjuter skydd av den grundlagsstadgade yttrandefriheten ger denna nya lag ett tydligt skydd mot repressalier vid offentliggörande av information om missförhållanden på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Yttrandefrihet och lojalitetsplikt inom ramen för den anställdes privatliv - En jämförande analys av arbetsgivarens möjlighet att sanktionera en arbetstagare inom privat respektive offentlig sektor till följd av ett agerande på fritiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Paulin; Lovisa Hansson; [2023]
  Nyckelord :Lojalitetsplikt; yttrandefrihet; fritid; internet; privatliv; Europakonventionen; arbetsrättsliga sanktioner.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A contract of employment comes with the assumption that both the employer and employee acts loyal towards one another. Furthermore, the use of internet has increased immensely during the last couple of years. LÄS MER

 4. 4. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 5. 5. Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas utifrån den rättsliga regleringen när arbetstagaren arbetar hemifrån?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Max Fossen; Patrik Ljunggren; [2022]
  Nyckelord :Arbetstagare; Arbetsgivare; Arbetsmiljöansvar; Arbetsmiljö; Distansarbete; Hemarbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the legislation the employer has for the employee’s whom’s workplace is from home instead of the office. The topic has been chosen because it is relevant to the present business environment after the covid-19 regulations. LÄS MER