Sökning: "probiotic supplements"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden probiotic supplements.

  1. 6. Från antibiotika till probiotika för bibehållen produktivitet inom grisproduktionen

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

    Författare :Paulina Lenngren Hysing; [2013]
    Nyckelord :gris; probiotika; antibiotikaresistens; tillväxt; mag-tarmkanal;

    Sammanfattning : För att få en uppfattning över vilket stadium forskningen om probiotika i grisproduktionen befinner sig idag och huruvida probiotika är en möjlig ersättning för antibiotika har här försök från sex olika vetenskapliga artiklar sammanställts och utvärderats. En orsak till det ökande intresset för probiotika är det växande problemet med resistens mot antibiotiska tillväxtfrämjare inom grisproduktionen. LÄS MER