Sökning: "problem revisor"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden problem revisor.

 1. 1. Varför väljer personal att lämna stora revisionsbyråer? : Hur påverkar motivation och arbetstillfredsställelse revisorers och redovisningskonsulters beslut att lämna de stora revisionsbyråerna?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Katerina Kefalas; Elin Broman; [2019]
  Nyckelord :Accountants; motivation; job satisfaction; career development opportunities; organizational commitment; salary; stress level; workload; Revisor; redovisningskonsult; motivation; arbetstillfredsställelse; karriärutvecklingsmöjligheter; organisatoriskt engagemang; lön; stressnivå; arbetsbörda;

  Sammanfattning : Bakgrund Hög omsättning av personal har länge varit ett problem inom de stora revisionsbyråerna och det är inte ovanligt att många väljer att avsluta sin tjänst efter bara några år. Många ser sin anställning på en stor revisionsbyrå som ett förberedande steg i karriären för att sedan söka sig vidare. LÄS MER

 2. 2. Den frivilliga revisionens påverkan på den långsiktiga överlevnaden i småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Adam Maschel; [2018-03-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisionsplikten avskaffades 2010 för små företag i Sverige.Regeringen prognosticerade att cirka 50 procent av företagen med mellan 3-10 miljonerkronor i omsättning, och 75-80 procent av företagen med högre omsättning än så skullefortsätta anlita revisor. LÄS MER

 3. 3. Behovet av revision mot ekonomisk brottslighet : En kvalitativ studie utifrån ett myndighetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Carlson; Elin Österberg; [2018]
  Nyckelord :economic crime; the need for audit; expectation gap; the authority perspective; ekonomisk brottslighet; behov av revision; förväntningsgapet; myndighetsperspektiv;

  Sammanfattning : Den ekonomiska brottsligheten är ett samhällsproblem då det inte endast drabbar enskilda individer utan hela samhället och kostar dessutom staten stora summor pengar varje år. Problemet med ekonomiska brott är att de ofta begås i näringsverksamheter. LÄS MER

 4. 4. Sammansättning av revisionsteam

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Mårten Sundin; [2018]
  Nyckelord :Team; Team composition; Audit team; Recruitment; Team; Teamsammansättning; Revisionsteam; Rekrytering;

  Sammanfattning : ProblemformuleringTidigare forskning visar att revisionsteam överträffar prestationen av en enskild revisor. Forskningen fokuserar dock i huvudsak på rollstruktur i form av egenskaper och kompetenser på individnivå och sätter detta i relation till vilken påverkan det har på revisionskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Oberoendets problem och möjligheter : En flerfallstudie om hur kompetens och organisationsstorlek påverkar revisorns oberoende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Nilsson; Jessica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :oberoende; problem; möjligheter; organisationsstorlek; kompetens; revisorsassistent; auktoriserad revisor;

  Sammanfattning : Följande studie syftar till att empiriskt undersöka hur revisorers kompetens och deras revisionsbyråers organisationsstorlek påverkar problem och möjligheter med revisorns oberoende, för revisorer. En flerfallstudie genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer med två revisorsassistenter och två auktoriserade revisorer från två revisionsbyråer. LÄS MER