Sökning: "problem-solving coping"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden problem-solving coping.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av diagnosticering samt anpassning till livet med Multipel skleros utifrån ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Svante Olofsson; Elias Wennberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk, inflammatorisk och autoimmun sjukdom som bidrar till en rad konsekvenser i vardagen för den drabbade. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers erfarenheter av att diagnostiseras med MS och anpassning till livet med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotta Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Stress; Coping; Self-esteem; Depression; Anxiety; Autism Spectrum Disorder; Stress; coping; självkänsla; depression; ångest; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet i studien var att undersöka effekten av stress, självkänsla och copingstrategier på den psykiska ohälsan. Stickprovet bestod av 123 vuxna personer med AST och en kontrollgrupp utan diagnoser (n= 115). LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Åsblom; [2018]
  Nyckelord :coping; district nurse; primary care; telephone nurse.; coping; distriktssköterska; primärvård; telefonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården. Bakgrund: Telefonrådgivning utgör idag en stor del av sjuksköterskors arbete i primärvården. LÄS MER

 5. 5. Men vem styr egentligen? Det gör ju jag! : Patienters uppfattning och hantering av sin sjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Erica Tengroth; Tina Krall; [2018]
  Nyckelord :s coping; district nurse; illness perception; self-care; The CommonSense Model of Self-Regulation;

  Sammanfattning : Background The district nurse has a key role in caring and supporting patients with different kinds of health problems. A personcentered approach in the patient education facilitates for the patient to participate in self-care and management of the illness. LÄS MER