Sökning: "problematisk frånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden problematisk frånvaro.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro - Framgångsfaktorer för ett närvarofrämjande samt förebyggande och åtgärdande arbete inom skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mikael Turunen; Karin Badh Magnusson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; bemötande; relationer; delaktighet; kartläggning;

  Sammanfattning : Ämnesval: Problematisk skolfrånvaro är ett begrepp som dyker upp allt oftare i litteratur och media. Då vi i våra respektive arbeten möter elever som inte kommer till skolan ser vi ett allt större behov av att veta hur skolan och specialpedagoger arbetar för att förebygga och främja alla elevers rätt till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Hemmasittare i högstadiet : En kvalitativ studie om närvaro och insatser på kommunnivå kring problematisk frånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Malin Sletten; [2020]
  Nyckelord :Främja närvaro; Hemmasittare; Insatser på kommunnivå; Tidiga insatser;

  Sammanfattning : Aim:Examine primary school teachers experience and experience of how a hig school (grades 7-9) works to promote attendance at the school. Methods: The survey used a qualitative inductive approach, meaningful selection, semi-structured interwiews and a qualitative content analysis. LÄS MER

 3. 3. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER

 4. 4. Problematisk skolfrånvaro - En kvalitativ studie baserad på hur skolan arbetar med elever som slutar gå till skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Larsson; [2020]
  Nyckelord :Grundskolans högstadieelever; Inkludering; Problematisk skolfrånvaro; Psykisk ohälsa; Systemteori;

  Sammanfattning : Empirin summeras genom att hävda att psykisk ohälsa är det största skälet till att elever isolerar sig från skolan och detta kan grunda sig i djupgående familjerelaterade problem där eleven har utvecklat sin psykiska ohälsa av de slitningar och negativa följder som kan medföljas av en skilsmässa. När elevens frånvaro blir större och större, är det svårt att återvända på grund av att eleven halkat efter i skolarbetet och det blir även kämpigt att möta klasskamraters frågor. LÄS MER

 5. 5. Skolfrånvaro och digitala lösningar: Specialpedagogers och andra yrkesverksammas arbete och roller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Skogsberg; Katarina Anjou; Maja Sihlén; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; problematisk skolfrånvaro; relationsskapande; specialpedagogers roll och arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om skolfrånvaro och digitala lösningar. Syftet med studien var att undersöka några specialpedagogers roller och arbete med elever i problematisk skolfrånvaro samt de digitala verktygens uppfattade betydelser och effekter i detta arbete. Även andra yrkesverksammas roller och arbete undersöks i studien. LÄS MER