Sökning: "problembarn"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet problembarn.

 1. 1. Det särbegåvade barnet - två konstruktioner av samma barn : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Susan Sommarlund; [2018]
  Nyckelord :särbegåvat barn; förskola; föräldrar; pedagoger; konstruktion; intervju; berättelse; problembarn; idealbarn; diskurs; makt; normalitet; dilemmabarn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur föräldrar och  pedagoger konstruerar det särbegåvade förskolebarnet. Utgångspunkten är åtta förskolebarn vars föräldrar och pedagoger intervjuats. Genom kvalitativa intervjuer och tematisk analys har de berättelser som återkommit i intervjuerna identifierats. LÄS MER

 2. 2. Det dolda samägandet och familjerätten – Ett rättviseperspektiv på debatten om ett juridikens problembarn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Börjesson; [2018]
  Nyckelord :Familjerätt; Förmögenhetsrätt; Rättvisa; Samäganderätt; Dold samäganderätt; Äktenskapsbalken; Sambolagen; Äktenskap; Sambo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med 1920 års giftermålsbalk (1920:405) introducerades ett nytt system för makars egendomsförhållanden i svensk rätt. I denna ordning, som utgör gällande rätt än i dag, betonades makars självständighet genom bevarandet av den individuella äganderätten efter äktenskaps ingående. LÄS MER

 3. 3. Finns det fortfarande problembarn? Pedagogers syn på barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av stöd; föräldrar; ordval; problembarn; professionellt förhållningssätt; samarbete; språk; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att belysa pedagogers syn på barn i behov av stöd. För att undersöka syftet har intervjuer genomförts med pedagoger, förskolechefer och en specialpedagog. De svar som framkom vid intervjuerna har sedan utgjort grunden för studien. Den teoretiker som är av betydelse för ämnet är Lev S. LÄS MER

 4. 4. "Det finns inga problembarn, bara problemföräldrar" : Alexander Sutherland Neill (1883-1973)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Sköldberg; [2015]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Problembarn kommer aldrig att bli omoderna" : En intervjustidie om lärares kunskap kring barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Edith Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Denna studie handlar i sin helhet om hur man arbetar och ser på specialpedagogik.  Delar av denna studie genomfördes i Kenya, där jag var på en skola i staden Nakuru. Där genomförde jag intervjuer med lärare samt samlade på mig material. LÄS MER