Sökning: "problembeteende"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet problembeteende.

 1. 1. Bemötande och förhållningssätt till problembeteende : En kvalitativ studie om hur pedagoger bemöter elever med problembeteende, samt om de har ett gemensamt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Fredrik Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Problemskapande beteende; problembeteende; förhållningssätt; bemötande; elevsyn; autonomi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Lågaffektivt bemötande - En "allmängiltig sanning" i förskolans komplexa värld? : En problematiserande och kritisk litteraturstudie som studerar det lågaffektiva bemötandets roll i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Nordström; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; lågaffektivt bemötande; problembeteende; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att hantera situationer när problemskapande beteende uppstår. Metoden har under senare år fått en omfattande spridning, även till förskolan där den idag förekommer som pedagogiskt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Vad är ett problembeteende? : En kvalitativ intervjustudie om problembeteende och konflikter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Annika Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; kamratrelationer; konflikthantering; lågaffektivt bemötande; problembeteende;

  Sammanfattning : Konflikter är någonting som uppkommer på förskolan dagligen. Det finns konflikthanteringsmetoder som förskollärare idag tar hjälp av. I studien så presenteras bland annat lågaffektivt bemötande som en metod för att arbeta med konflikter. LÄS MER

 4. 4. Parents and Peers: The Social Context of Interpersonal Relationships that Predict Changes inDelinquent Behavior

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alejandra Navarro-Andersson; Helene Edhammar; [2018]
  Nyckelord :Adolescent; parent-child relationships; peer relationships; delinquency; problem behavior.; Ungdomar; förälder-barn relation; Vänskapsband; delinkvent beteende eller problembeteende; mamma och pappa.;

  Sammanfattning : Delinquent behavior is often a consequence of complex interactions between social contexts. In this study, we examined if the quality of relationships with mothers or fathers and relationships with delinquent peers predicted change in adolescents’ delinquent behavior. LÄS MER

 5. 5. RELATIONEN MELLAN SJÄLVBILD OCH INTERNALISERAD OCH EXTERNALISERAD PROBLEMATIK I EN KLINISK UNGDOMSPOPULATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Martina Nilsson; Ulrika Stenhamre; [2018]
  Nyckelord :self-concept; SASB; internalized problem behavior; externalized problem behavior; SDQ; adolescence; självbild; SASB; internaliserad problematik; externaliserad problematik; problembeteenden; SDQ; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna studie har, genom en tvärsektionell design, undersökt relationen mellan positiv och negativ självbild och fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik. Självskattningsinstrumenten Structural Analysis of Social Behavior och Strengths and Difficulties Questionnaire har fyllts i av en klinisk grupp bestående av 327 ungdomar i åldrarna 12 - 19 år. LÄS MER