Sökning: "problemfokuserad coping"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden problemfokuserad coping.

 1. 1. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Nyckelord :athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. LÄS MER

 2. 2. Att hantera det okontrollerbara : Terrorattentat, rädsla och coping

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Salokanto; Sebastian Sand; [2019]
  Nyckelord :Fear; terrorist attacks; emotion-focused; problem-focused; avoidance; coping; Rädsla; terrorattentat; känslofokuserad; problemfokuserad; undvikande; coping;

  Sammanfattning : Terrorattentat orsakar ofta massförstörelse med civila offer, det sprider rädsla och leder till allvarliga konsekvenser för de som drabbas. För att hantera rädslan använder människor olika strategier. Syftet med studien var således att bidra till en nyanserad bild av människors rädsla för terrorattentat och hur de hanterar rädslan. LÄS MER

 3. 3. Berätta var du kommer ifrån : Vilka faktorer kan påverka hanteringen av en allvarlig skada?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Bergendahl; Joakim Landin; [2018]
  Nyckelord :Idrottsskador; Socioekonomisk status; Coping; Motivation; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottare utifrån sin socioekonomiska bakgrund hanterar en allvarlig skada (skador som håller idrottaren borta i mer än trettio dagar). Frågeställningarna var: Vilka copingstrategier framträder? Vad motiverar deltagarna att ta sig tillbaka till tidigare kapacitet? Och slutligen, upplever personer ur olika socioekonomiska grupper olika motivationsfaktorer och copingstrategier? Metod Studien har en kvalitativ ansats och har genomförts genom intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Copingstrategier hos patienter med diabetes mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Petra Rosenberg; Frida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Copingstrategier; diabetes typ 2; problemfokuserad; känslofokuserad; meningsbaserad;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där hantering av sjukdomen är en betydelsefull del för att uppnå god hälsa. Individer använder ofta copingstrategier för att hantera stressrelaterade problem. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier hos patienter med kronisk njursvikt som genomgår dialys. : Copingstrategies among patients with chronic kidney disease undergoing dialysis.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Miriam Johansson; Helena Frykestam; [2018]
  Nyckelord :Kronisk njursvikt; hemodialys; peritonealdialys; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Introduktion: Prevalensen av kronisk njursvikt ökar världen över. Patienter som diagnostiseras ställs inför stora livsförändringar för att möta de restriktioner och rutiner som blir avgörande för överlevnad. LÄS MER