Sökning: "problemformulering finanskrisen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden problemformulering finanskrisen.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
  Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER

 3. 3. For better or for worse : A study on the impact of exchange rate volatility on trade

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Hillgren; Emma Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Volatility; exchange rate; trade; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; financial crisis and oil price index; Volatilitet; växelkurs; handel; export; import; GARCH; ARDL; Bounds; euro; finanskrisen och oljeprisindex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i finansiering, Civilekonomprogrammet Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017 Författare: Emma Magnusson & Jonathan Hillgren Handledare: Håkan Locking Examinator: Andreas Stephan Titel: For better or for worse – A study on the impact of exchange rate volatility on trade   Bakgrund: Växelkurssvängningar har studerats av flertalet forskare då detta anses vara en osäkerhet vars effekt inte är säkerställd. Då internationell handel är en viktig faktor för tillväxt och välstånd i en nation är dess samband med volatiliteten betydelsefullt att fastställa för att identifiera huruvida inverkan på landet är positiv eller negativ. LÄS MER

 4. 4. Kreditgivning till företag : Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Johansson; Jessica Johnsson; Alexandra Österberg; [2014]
  Nyckelord :Banklån; Företagslån; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Titel: Banklån som finansieringsmöjlighet Datum:                                           2014-05-30 Författare: Sara Johansson, Jessica Johnsson & Alexandra ÖsterbergHandledare: Thomas Karlsson Utbildning:EkonomprogrammetKurs: 2FE71E - Företagsekonomi III - examensarbete 15hp Inledning: Att vara en företagare är en sak men att verkligen våga satsa på sin idé är inte lika lätt. För att kunna satsa på sin verksamhet krävs det oftast finansieringshjälp. LÄS MER

 5. 5. Revisionskvalitet : Artikel 19, 35 och 40 och dess inverkan på intern och extern kvalitetskontroll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Lundberg; Daniel Westin; Anders Verf; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Författare: Daniel Lundberg, Anders Verf och Daniel Westin Titel: Revisionskvalitet - Artikeln 19, 35 och 40 och dess inverkan på intern och externkvalitetskontroll. Bakgrund och problem: Revisorns roll hade till följd av finanskrisen 2008 ifrågasatts i denmening hur de kunde skriva rena revisionsberättelser utifrån företagens finansiella rapporter. LÄS MER