Sökning: "problemformulering sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden problemformulering sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse att vårda palliativa patienter i deras hemmiljö : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Karlsson; Camilla Sultan; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; palliativ vård; livets slut; hemvård; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Palliativ vård innebär ett förhållningssätt där vården har som syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom och för deras närstående. I samband med Ädelreformen 1992 då ålderdomshemmen lades ner fick kommunen ökat ansvar över hemsjukvården. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av att inte bli förstådd : En allmän litteraturöversikt om erfarenheter av att vårda patienter med begränsade språkkunskaper

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Catharina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; kommunikation; sjuksköterska; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lämnar sina hemländer av olika anledningar, framförallt krig. Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land med uppemot 200 olika språk. Brister i kommunikationen kan komma och försvåra vårdandet av patienterna, speciellt vårdandet av de som kommer ensamma. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskornas uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Karlsson Lindén; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; Samarbete; Sjuksköterska; Teamarbete; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har tydliga riktlinjer att följa, vilka utgörs av ett påtagligt ansvar i omvårdnaden av patienter samt krav på att uppfylla en roll som ledare i arbetsteam. Trots riktlinjer och krav uppfattar många sjuksköterskor att de saknar förutsättningar för att klara av att axla rollen som en adekvat och fullgod ledare. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelse och behov av stöd till en cancersjuk förälder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rima Akgül; Christine Engdahl; [2019]
  Nyckelord :barn; tonåringar; upplevelser; förälder med cancer; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Varje år får cirka 61 000 människor i Sverige en cancerdiagnos där det vissa gånger inträffar att den cancersjuke har barn. I samband med diagnosen påverkas barnets livsvärld genom att de upplever oro, rädsla och ensamhet. Som sjuksköterska vårdar vi dessa patienter och möter även deras barn. LÄS MER