Sökning: "problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 1154 uppsatser innehållade ordet problemlösning.

 1. 1. Towards a Competency Framework for Bridging Skill Gaps in the European Li-ion Battery Industry : A case study on a leading European battery player

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Nadja Zahiraldinni; [2022]
  Nyckelord :occupational competence; skill gaps; competence framework; HRD; battery industry; yrkeskompetens; kompetensgap; kompetensramverk; HRD; batteri-industri;

  Sammanfattning : While human capital is repeatedly recognized as the most critical source of organizational capabilities, transformational changes to business environments are causing challenges related to human resource development. Against the backdrop of this, the emerging European Lithium-ion battery industry is facing headwinds in supplying critical engineering talent with the right skill set to enable the significant predicted growth of the industry. LÄS MER

 2. 2. Språk och språkförståelse i andraspråkselevers matematiska problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Agnieszka Wegemo; [2022]
  Nyckelord :andraspråkselever; matematisk problemlösning; matematiska problem; matematikspråk; språkförståelse;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har sin utgångspunkt i behovet att kunna skapa lärandemiljöer som möjliggör utveckling av matematiska förmågor för alla elever oavsett deras förutsättningar. Undersökningen begränsades till andraspråkselever och deras arbete med matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelsens betydelse för matematisk problemlösning : En litteraturstudie om vilken betydelse som läsförståelsen har för att kunna förstå och tolka ett problem inom matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Wallin; Veronika Pettersson; [2022]
  Nyckelord :reading comprehension; problem solving; mathematics; läsförståelse; problemlösning; matematik;

  Sammanfattning : En problemlösningsuppgift kan innehålla både naturligt språk och symbolspråk. Det kan ställa till det för elever som har svårt för att skifta mellan de olika språken, men även för de som har svårt för läsningen i stort. LÄS MER

 4. 4. Matematikängslan - orsaker och implikationer för inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Victor Herzegh; Maria Brandin; [2022]
  Nyckelord :self-concept; self-efficacy; aritmetik; faktorer; föräldrapåverkan; matematikängslan; resultat;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten syftar till att ta reda på vad som i dagsläget är känt om  matematikängslan med fokus på några av de faktorer som riskerar att leda fram till den och hur  prestation och resultat i ämnet kan påverkas av den. Även om det finns anledning att tro att  matematikängslan hemsökt många generationer är den ett relativt nytt forskningsämne där  många aspekter fortfarande är helt outforskade (Sorvo m. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om problemlösningsförmågan i matematikundervisningen : en kvalitativ studie om lärares uppfattningar omproblemlösningsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Kämpedal; [2022]
  Nyckelord :problemlösning; imitativa resonemang; kreativa resonemang;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats vars syfte är att fördjupa kunskapen angående ett antal lärares uppfattningar om problemlösningsförmågan. Ytterligare är studiens syfte att fördjupa kunskapen hur de deltagande lärarna ger elever möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. LÄS MER