Sökning: "problemområden malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden problemområden malmö.

 1. 1. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER

 2. 2. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 3. 3. Kemikaliesmart förskola - En insyn i Malmö kommuns förskolor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nicole Lundström; [2017]
  Nyckelord :Non-toxic preschool; toys; plastic; phthalates; bisphenol A; health effects.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the presence and management of hazardous substances in the pre-school environment in Malmö city. Work is based on two questions. One concerns the extent of toxic substances in the biosphere environment and the other concerns the process of processes and procedures in itself affecting vulnerability. LÄS MER

 4. 4. Att ge en plats ny mening : ett gestaltningsförslag för Kaj 24 i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Linnersten; [2017]
  Nyckelord :kaj; stråk; plats; Kaj 24; platsspecifik design; platsanalys; hamnomvandling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att utifrån fysiska, immateriella och dynamiska strukturer undersöka en befintlig kaj i Malmö, för att sedermera ge platsen förutsättningar till en ny mening i staden genom ett gestaltningsförslag. Med stöd i ett analytiskt ramverk och samtida stadsutvecklingsteorier undersöks platsens kvaliteter och problem. LÄS MER

 5. 5. Räkna med dyslektiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Robert Nilsson; [2015]
  Nyckelord :automatisering; avkodning; dyslexi; koppling; läsuppgifter; matematiksvårigheter; ordmobilisering; sifferuppgifter;

  Sammanfattning : Elever med läs- och skrivsvårigheter finns i stor utsträckning på de flesta av våra skolor och dyslexi är en vanlig diagnos. Detta arbete tar upp vilka hinder och möjligheter dessa elever möter inom ämnet matematik och hur de förhåller sig till sin dyslektiska diagnos. LÄS MER