Sökning: "processbarhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet processbarhetsteori.

 1. 1. Andraspråkselevers skriftliga produktion : En jämförande analys av processbarhetsteori och performansanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pontus Lindström; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; språkutveckling; processbarhetsteori; performansanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken analysmetod av processbarhetsteorin och performansanalysen som ger mest användbar information om andraspråkselevers språkutveckling. För att synliggöra vilken information analysmetoderna visar, samlades data in genom analys av tre redan producerade andraspråkselevtexter. LÄS MER

 2. 2. Processbarhet och språklig utveckling i nationella prov inom SFI : En studie av samband mellan språklig processbarhet, utveckling och betyg i NP på SFI 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Carmen Delia Serfezi; [2020]
  Nyckelord :Läsbarhet; läsbarhetsindex; nationella prov; svenska för invandrare; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes 15 elevtexter skrivna på det nationella provet inom Svenska för invandrare, kurs C. Elevtexterna studerades med hjälp av två metoder, Läsbarhetsindex och Processbarhetsteori, för att utröna om samband kunde påvisas mellan texternas språkliga egenskaper och betyg. LÄS MER

 3. 3. Morfologisk utveckling hos andraspråkselever med varierande bakgrundsfaktorer

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Beatrice Gilljam; [2019]
  Nyckelord :andraspråksutveckling; processbarhetsteori; skolbakgrund; ankomstålder; litteracitetsrelaterade kunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en analysmodell baserad på processbarhetsteorin (Pienemann, 1998) jämföra andraspråkselever grammatiska utvecklingsnivå i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. Eleverna studerade SVA1 på en gymnasieskola i södra Stockholm med varierande skolbakgrund och vistelsetid i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elever med språklig sårbarhet och grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Teresa Laurisch; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grammatik; Intervention; Processbarhetsteori; Språkstörning;

  Sammanfattning : Laurisch, Teresa (2018). Flerspråkiga elever som uppvisar grammatiska svårigheter- hur kan vi bedöma och hjälpa på rätt sätt? Speciallärarprogrammet med inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga : ett specialpedagogiskt perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gloria Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Arabic; diglossia; language impairment; linguistic typology; Modern Standard Arabic; multilingual pupils; pedagogical investigation; Processability Theory; sociolinguistics; arabiska; diglossi; flerspråkiga elever; modern standardarabiska; pedagogisk utredning; Processbarhetsteori; sociolingvistik; språksvårigheter; språktypologi; Trog-2;

  Sammanfattning : Barn och elever som inte utvecklar det svenska språket som förväntat utreds med olika språktester. I denna studie undersöker jag ett vanligt förekommande testmaterial, som används för att kartlägga barns och elevers språkutveckling. LÄS MER