Sökning: "processbarhetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet processbarhetsteori.

 1. 1. En studie av morfologiska och syntaktiska utvecklingen baserad på processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Oxana Källebring; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; sfi-elever; svenska som andraspråk; uppkomstkriteriet; 50-procentkriteriet; morfologi och syntax;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker utvecklingsnivåerna hos eleverna som läser C-kurs på studieväg 1 och studieväg 3. Studien utgår ifrån Pienemanns processbarhetsteori och analyserar vilka strukturer inom morfologin och syntaxen som eleverna procesar. Analysen görs utifrån uppkomstkriteriet och 50-procentkriteriet. LÄS MER

 2. 2. ”De kanske lämpade” – verbfraser och deras användning i åtta texter av andraspråkselever på yrkesintroduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Carl Klintborg; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteori; verbfras; yrkesintroduktion; bedömning; svenska som andraspråk; åk 7 – 9; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Många elever på yrkesintroduktion når inte kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 9. För att nyansera bedömningen görs en inplacering i nivåmodellen enligt processbarhetsteorin. För att studera nivån undersöks verbfrasens betydelse i 8 elevtexter från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. LÄS MER

 3. 3. Andraspråkselevers skriftliga produktion : En jämförande analys av processbarhetsteori och performansanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pontus Lindström; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; språkutveckling; processbarhetsteori; performansanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken analysmetod av processbarhetsteorin och performansanalysen som ger mest användbar information om andraspråkselevers språkutveckling. För att synliggöra vilken information analysmetoderna visar, samlades data in genom analys av tre redan producerade andraspråkselevtexter. LÄS MER

 4. 4. Processbarhet och språklig utveckling i nationella prov inom SFI : En studie av samband mellan språklig processbarhet, utveckling och betyg i NP på SFI 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Carmen Delia Serfezi; [2020]
  Nyckelord :Läsbarhet; läsbarhetsindex; nationella prov; svenska för invandrare; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes 15 elevtexter skrivna på det nationella provet inom Svenska för invandrare, kurs C. Elevtexterna studerades med hjälp av två metoder, Läsbarhetsindex och Processbarhetsteori, för att utröna om samband kunde påvisas mellan texternas språkliga egenskaper och betyg. LÄS MER

 5. 5. Morfologisk utveckling hos andraspråkselever med varierande bakgrundsfaktorer

  M1-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Beatrice Gilljam; [2019]
  Nyckelord :andraspråksutveckling; processbarhetsteori; skolbakgrund; ankomstålder; litteracitetsrelaterade kunskaper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att med hjälp av en analysmodell baserad på processbarhetsteorin (Pienemann, 1998) jämföra andraspråkselever grammatiska utvecklingsnivå i förhållande till olika bakgrundsfaktorer. Eleverna studerade SVA1 på en gymnasieskola i södra Stockholm med varierande skolbakgrund och vistelsetid i Sverige. LÄS MER