Sökning: "processbarhetsteorin SFI"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden processbarhetsteorin SFI.

 1. 1. Processbarhet och språklig utveckling i nationella prov inom SFI : En studie av samband mellan språklig processbarhet, utveckling och betyg i NP på SFI 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Carmen Delia Serfezi; [2020]
  Nyckelord :Läsbarhet; läsbarhetsindex; nationella prov; svenska för invandrare; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : I den här studien undersöktes 15 elevtexter skrivna på det nationella provet inom Svenska för invandrare, kurs C. Elevtexterna studerades med hjälp av två metoder, Läsbarhetsindex och Processbarhetsteori, för att utröna om samband kunde påvisas mellan texternas språkliga egenskaper och betyg. LÄS MER

 2. 2. SFI-elevers grammatiska och lexikala kapacitet : Undersökning av SFI-elevers uppnådda PT-nivåer inom morfologin och syntaxen i förhållande till deras verbanvändning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Natalya Kretova; [2019]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; SFI; grammatisk kapacitet; PT-nivåer inom morfologin och syntaxen; verblexikon; verbanvändning;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöktes PT-nivåer inom morfologin och syntaxen uppnådda av 19 SFI-elever som studerade i samma grupp, kurs C. Syftet var att synliggöra och jämföra deltagarnas grammatiska kunskaper. LÄS MER

 3. 3. PT-nivåer på SFI : I jämförelse med grammatikbedömning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Fridell; [2019]
  Nyckelord :SFI; processbarhetsteorin; grammatikbedömning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva vilken grammatisk språknivå elever uppnår på kurs B, C och D på SFI inom ramen för studieväg 2. Grammatisk språknivå beskrivs och analyseras med utgångspunkt i processbarhetsteorin och elevernas uppnådda PT-nivå i fri produktion jämförs med elevers grammatikbedömningar. LÄS MER

 4. 4. Processbarhetsteorin som bedömningsverktyg : En jämförande studie utifrån Processbarhetsteorin och Läsbarhetsindex

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; Processbarhetshierarkin; Processbarhet; kognitiv språklig utveckling; Läsbarhetsindex; LIX;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks 16 elevtexter ur de nationella proven inom Svenska För Invandrare, SFI för att ta reda på sambandet mellan texternas språkliga nivå enligt Processbarhetsteorin, texternas LIX, texternas betyg och elevernas respektive kurs. Det är en jämförande studie och frågeställningen är: vilket samband finns mellan elevtexternas språkliga nivå enligt Processbarhetsteorin, texternas Läsbarhetsindex, texternas betyg och elevernas respektive kurs och studieväg? I resultatet framkommer att inget samband finns mellan elevens språkliga nivå enligt PT, textens LIX och elevens kurs och studieväg. LÄS MER

 5. 5. Processbarhet och SFI : En jämförande studie av nationella prov på SFI D-nivå enligt processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Samir Jadari; [2018]
  Nyckelord :Processbarhetsteorin; sfi D; nationella prov; inlärningsnivåer; syntax; morfologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att analysera några texter skrivna av vuxna inlärare på kurs D på SFI och betygsatta med E respektive A utifrån processbarhetsteorin och beskriva på vilken nivå enligt teorin dessa inlärare befinner sig på samt jämföra målgrupperna vad gäller morfologin och syntaxen. Jag har analyserat 20 elevtexter, 10 betygsatta med E och 10 med A och sammanställt resultaten i fyra tabeller uppdelade i två – morfologi och syntax. LÄS MER