Sökning: "processbarhetsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet processbarhetsteorin.

 1. 1. Bedömning inom grundläggande vuxenutbildning utifrån ett inlärningsgrammatiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Morgan Andersson; [2021-10-13]
  Nyckelord :Bedömning; processbarhetsteorin; grammatisk kunskapsnivå; språklig kunskapsnivå; likvärdighet; grundläggande vuxenutbildning; Gruv; förkunskapskrav; SVA;

  Sammanfattning : Av all forskning som idag bedrivs inom utbildning och lärande är det en förhållandevis liten del som skrivs om vuxenutbildningen och en ännu mindre del som handlar om vuxnas lärande på sitt andraspråk. Denna slutsats görs i en omfattande statlig utredning om vuxnas lärande med fokus på kvalitet och likvärdighet (KLIVA-utredningen 2020:458). LÄS MER

 2. 2. SFI-elevers syntaktiska utveckling från C- till D-nivå : En jämförelse med processbarhetsteorin som analysmodell

  L3-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ann Margaretha Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; syntax; topikalisering; bisats; processning; automatisering; emergence criterion;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utvärdera hur elever på SFI utvecklar de syntaktiska kunskaperna i det svenska språket. Utifrån ett skriftligt nationellt prov jämfördes 15 elever på C-nivå med 15 elever på D-nivå. Texternas syntax analyserades med fokus på ordföljd vid topikaliserade huvudsatser samt bisatser. LÄS MER

 3. 3. En studie av morfologiska och syntaktiska utvecklingen baserad på processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Oxana Källebring; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; sfi-elever; svenska som andraspråk; uppkomstkriteriet; 50-procentkriteriet; morfologi och syntax;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker utvecklingsnivåerna hos eleverna som läser C-kurs på studieväg 1 och studieväg 3. Studien utgår ifrån Pienemanns processbarhetsteori och analyserar vilka strukturer inom morfologin och syntaxen som eleverna procesar. Analysen görs utifrån uppkomstkriteriet och 50-procentkriteriet. LÄS MER

 4. 4. ”De kanske lämpade” – verbfraser och deras användning i åtta texter av andraspråkselever på yrkesintroduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Carl Klintborg; [2021]
  Nyckelord :processbarhetsteori; verbfras; yrkesintroduktion; bedömning; svenska som andraspråk; åk 7 – 9; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Många elever på yrkesintroduktion når inte kunskapskraven i svenska som andraspråk, åk 9. För att nyansera bedömningen görs en inplacering i nivåmodellen enligt processbarhetsteorin. För att studera nivån undersöks verbfrasens betydelse i 8 elevtexter från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkselevers skriftliga produktion : En jämförande analys av processbarhetsteori och performansanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pontus Lindström; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; språkutveckling; processbarhetsteori; performansanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken analysmetod av processbarhetsteorin och performansanalysen som ger mest användbar information om andraspråkselevers språkutveckling. För att synliggöra vilken information analysmetoderna visar, samlades data in genom analys av tre redan producerade andraspråkselevtexter. LÄS MER