Sökning: "processekonomi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet processekonomi.

  1. 1. Det effektiva erkännandet - Om processekonomisk vinst vid frivillig angivelse, medverkan vid brottsutredning och erkännande i straffprocessen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Veronika Persson; [2018]
    Nyckelord :Straffrätt; billighetsskäl; processekonomi; erkännande; frivillig angivelse; medverkan vid brottsutredning; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I ett samhälle med begränsade resurser eftersträvas naturligen effektivitet i brottmålsprocessen, exempelvis genom mindre resurskrävande brottsutredningar. Vid en lagändring 2015 lagfästes möjligheten till strafflindring för en gärningsperson som väljer att medverka vid utredningen av sitt eget brott. LÄS MER