Sökning: "processinriktad undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden processinriktad undervisning.

 1. 1. En färd ner i problemlösningens kaninhål : En kvalitativ studie om problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl Olsson; Hanan Abou-Shakra; [2017]
  Nyckelord :Matematik; Matematikundervisning; Problemlösning;

  Sammanfattning : Problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning är förhållandevis väl beforskat. Emellertid finns det endast ringa kunskap om hur svenska lärare beskriver sin egen undervisning där problemlösning förekommer. Det har även visat sig att lärare skapar uppgifter som ofta inte är tillräckligt utmanande för elever. LÄS MER

 2. 2. Ett öppet undersökande arbetssätt i biologiundervisningen i årskurs 4-6 : En studie om lärares attityder och tankar baserat på arbetslivserfarenhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Lindskog; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; IBSE; Inexperienced teachers; primary school; Grundskolelärare; NO-undervisning; nyutexaminerade lärare; processinriktad undervisning;

  Sammanfattning : NO-undervisningen idag ställer stora krav att lärarna ska erbjuda eleverna möjligheter att utveckla sina förmågor inom NO. I grundskolans årskurser 4-6 tilldelas de naturorienterande ämnena få antal timmar vilket leder till att många lärare känner en tidspress inför att hinna med det centrala innehållet inom det angivna tidsutrymmet. LÄS MER

 3. 3. Återkoppling i dansundervisning på idrottslektioner : Multimodal analys av en fallstudie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lotta Frendin; [2016]
  Nyckelord :Feedback; dance teaching in PE lessons; instruktions.; Återkoppling; feedback; uppgiftsorienterad återkoppling; processorienterad återkoppling; instruktion som återkoppling; bekräftande återkoppling; tillsägelse; omformulering; reparationer; motstånd mot lärande; förändrat deltagande; framgångsrikt lärande; inlärningspakt; dansundervisning på högstadiet; multimodal analys.;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med studien är att utifrån hur återkoppling beskrivs i litteraturen, undersöka effektiv återkoppling i verkligheten för att beskriva återkopplingssituationer. Arbetet genomfördes genom att idrottslektioner med undervisning i dans i åk 7-9 observerades och interaktionen analyserades. LÄS MER

 4. 4. Pennan som sin bästa vän eller värsta fiende : Fem elever i årskurs nio beskriver sin motivation till skrivande i svenskämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Emelie Johansson; [2012]
  Nyckelord :Elever; motivation; skrivande; skola; svenskämnet;

  Sammanfattning : Ett av uppdragen som svensklärare har är att stimulera elevers intresse för att skriva. Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för elevers motivation till skrivande i svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Alternativa verktyg för tillgänglighet och delaktighet : Implementering och användning av it i klassrummet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Tord Söderqvist; [2012]
  Nyckelord :alternativa verktyg i lärandet; kompensatoriska hjälpmedel; it och specialpedagogik; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; tillgänglighet; skolutveckling; lärare; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa hur lärare skapar mening åt alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel i sin undervisning. Det empiriska materialet utgörs av inspelade samtal från fyra fokusgrupper bestående av sammanlagt 19 personer från fyra grundskolor. LÄS MER