Sökning: "processkartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet processkartläggning.

 1. 1. En entreprenöriell studie av den interna försäljningsprocessen i ett stålverk : − En fallstudie inom Björneborg Steel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Filip Staake; [2023]
  Nyckelord :processkartläggning; processvisualisering; affärsprocesser; affärssystem; entreprenöriell ansats;

  Sammanfattning : Stålverksbranschen är en bransch med gamla anor som ofta går flera hundra år tillbaka. Företagen i denna bransch har följt mönstret med relativt sen digitalisering, många införde affärssystem först under 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering genom utökning av automatiserad plockprocess : En fallstudie om skillnaderna mellan manuell- ochautomatiserad plockprocess på Arla Foods

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rama Bahhi; Erna Velic; [2022]
  Nyckelord :Order picking process; Effectivity; Efficiency; Multipick; Process mapping; Automation; Plockprocess; Effektivitet; Multipick; Processkartläggning; Automatisering;

  Sammanfattning : Context: Globalization and a growing logistic structure is forcing organizations to maintain their market share through logistics control. Additionally, this can be accomplished by making one of the most essential processes, order picking more efficient and effective. LÄS MER

 4. 4. Processbaserad utveckling : En fallstudie för att mäta produktionsprocessen i en avdelning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Taif Al-Helly; [2022]
  Nyckelord :Flowchart; FMEA; Kanban; Lean management; PDSA; Process mapping; Six Sigma.; Flödesschema; FMEA; Kanban; Lean mangament; PDSA; Processkartläggning; Sex Sigma.;

  Sammanfattning : Studien handlar om att undersöka ett förbättringsområde i den valda avdelningen i organisationens produktionsprocess. Förbättringsarbetet är baserat på problem som uppstår hos medarbetarna vid produktionen. Studien är kvalitativ vilket innebär att informationen samlas genom intervjuer och observationer. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av transportledares arbetsprocess vid SCA Skog AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Karl Sterner; [2022]
  Nyckelord :transportledning; processkartläggning; virkesförsörjning; medeltransportavstånd; transportarbete; leveransprecision;

  Sammanfattning : Virkesförsörjning är en komplex logistisk process med stor variation. Det krävs därför olika strukturella nivåer och processer tillsammans med god planering för att hantera komplexiteten och variationen. Hittills är det få som kartlagt hur transportledare arbetar och vilka faktorer som kan påverka transportledares prestationer. LÄS MER