Sökning: "processledarskap"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet processledarskap.

  1. 1. LÄRARES KOLLABORATIVA LÄRANDE En studie av förutsättningar för lärares kollaborativa arbete

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Lena Göthe; [2020-03-09]
    Nyckelord :jämförande fallstudie; kollaborativt lärande; kollegialt lärande; lärgrupp; lärledare; processledarskap; skolutveckling; sociologisk nyinstitutionalism;

    Sammanfattning : Enligt forskning är den typ av kollegialt lärande som har positiva effekter på eleverslärande kollaborativt. Denna studie undersöker de strukturer som skapar förutsättningarför ett mer utvecklat respektive mindre utvecklat kollaborativt lärande. Detta i syfte attidentifiera det som gör att det faktiskt fungerar. LÄS MER