Sökning: "processorienterat skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden processorienterat skrivande.

 1. 1. Kamratrespons i högre utbildning : - att sätta texter i rörelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ingrid Hallberg; [2014]
  Nyckelord :Academic discourse; literacy; academic writing; process-oriented writing; response groups; peer response; feedback; Akademisk diskurs; litteracitet; akademiskt skrivande; processorienterat skrivande; responsgrupper; kamratrespons; feedback;

  Sammanfattning : Many students who come to universities and colleges find it difficult to acquire a well-functioning academic language, especially in writing. This is confirmed in several studies (Ahlm m.fl. 2009, Ask, 2005, 2007, Hoel 2010). LÄS MER

 2. 2. Rödpennan är död : En sociokulturell studie av skrivundervisning i gymnasieskolan nu jämfört med då

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sanna Welinder; [2014]
  Nyckelord :Dialog; dialogism; formativ bedömning; interaktion; aktivt deltagande; respons; skrivutveckling; lärarkommentarer; gymnasium; skrivande; processorienterat skrivande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om det går att se förändringar i gymnasieskolans skrivundervisning över en tidsperiod på tretton år. Den teoretiska utgångspunkten är ett sociokulturellt synsätt där dialogismens tankar är dominerande. LÄS MER

 3. 3. Fortsätt skriva istället för att skriva om!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emilia Eckerdal; Emelie Langré; [2011]
  Nyckelord :Processorienterat skrivande; Perspektivskrivande; Positiv respons; Konstruktiv kritik; Kamratrespons;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en inblick i de möjligheter som processorienterat skrivande kan medföra i gymnasieskolans svenskundervisning. Vårt intresse ligger främst i att studera en grupp elevers upplevelser av processorienterat skrivande i det specifika undervisningsförlopp som vi genomfört. LÄS MER

 4. 4. Responsarbete : ur elevernas synvinkel

  L3-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tina Lempeä; [2008]
  Nyckelord :respons; responsgrupper; gymnasiet; skrivprocess; processorienterat skrivande;

  Sammanfattning : Att elever lär med hjälp av dem som kommit längre i utvecklingen än dem själva finns det omfattande forskning om  och även att responsarbete mllan elever borde ge ett positivt resultat i elevers skrivande. I den litteratur vi läst på Lärarprogrammet märker man att lärare, lärarutbildare oc forskare ställer sig positiva till responsarbete som en del i elevernas skrivprocess och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Snipp, snapp, snupp... : Analys av ett processorienterat sagoprojekt i år 7

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för språk och kultur

  Författare :Annika Olofsson; [2007]
  Nyckelord :skrivprocess; processkrivning; textanalys; sagor; utvärdering; elevtext;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om processorienterad skrivundervisning och om analys av elevtexter. Arbetet består dels av ett försök med processkrivning som undervisningsmetod i år sju men även av en analys av det textmaterial som undervisningen genererade. LÄS MER