Sökning: "processrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 577 uppsatser innehållade ordet processrätt.

 1. 1. Finns i sjön? – Om officialprinipen, åberopsbörda och tillgång till information i upphandlingsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Rappmann; [2019-02-08]
  Nyckelord :processrätt; förvaltningsprocess; offentlig upphandling; officialprincipen; åberopbörda;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ansvarsfördelningen mellan processubjekten, parterna och domstolen, för att införskaffa processmaterial samt för processramen i mål om överprövning av offentlig upphandling, mot bakgrund av att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i måltypen. Utgångspunkten för undersökningen är de två vanligaste grunderna till att upphandlingar överprövas; att en leverantör gör gällande att det finns brister i förfrågningsunderlaget och/eller att leverantören anser att det vinnande anbudet inte uppfyller alla obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget. LÄS MER

 2. 2. Tidigare förhör som bevis i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Lööf; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; bevisvärdering; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar tidigare förhör som bevis i brottmål och undersöker frågan om när tidigare förhör får föredras som bevis i domstol, tidigare förhörs upptagningsformer och om man kan lita på att de är korrekta samt bevisvärderingen av tidigare förhör. Vittnen, målsägande och tilltalade i brottmål behöver i Sverige som huvudregel framträda personligen för muntliga förhör i domstol. LÄS MER

 3. 3. Ett prejudiciellt avgörande eller en kostsam process? - En kritisk granskning av mellandomsinstitutet, kumulationsförfarandet & pilotmålsmodellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Persson; [2018]
  Nyckelord :processrätt; civil procedure; pilotmålsmodellen; pilotmål; pilotfall; test case; mellandom; kumulation; rättsfaktum; rättsfakta; bevisfaktum; rättskraft; bevisverkan; joining claims; intermediate judgmen; bevisverkansmål; komplexa rättsfakta; moment av ett rättsfaktum; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den moderna tidens tekniska utveckling har lett till att allt större och mer omfattande skadeståndsmål anhängiggörs i domstolarna. Fler sakägare är berörda, de tvistiga frågorna i målet är allt mer tekniskt komplicerade och bevismaterialet är omfattande. LÄS MER

 4. 4. Allvarlig Psykisk Störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ivan Abrasevic; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; straffrätt; criminal procedure; processrätt; Psykiskt störning; Fängelsepresumtion; Uppsåt; Tillräknelighet; Påföljd; Allvarlig psykisk störning; Rättssäkerhet; Förutsebarhet; Rättspsykiatrisk vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of the essay was to investigate whether criminal law, in particular the necessary intentional prerequisite, the presumption of prison and the provision of forensic psychiatric care, is applied uniformly in the case of mentally disrupted offenders? After answering that question, the answer would serve as a basis for a discussion as to whether law enforcement in case of severe mental disorders is predictable from a rule of law perspective. Through a legal-judicial method, the essay has been structured to give the reader an insight into relevant legislation, case law and doctrines, thus expanding the understanding of how law enforcement is practiced by mentally impaired offenders. LÄS MER

 5. 5. En tvärvetenskaplig studie av erkännandets betydelse i brottmålsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Berglund; [2018]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER