Sökning: "processrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade ordet processrätt.

 1. 1. DNA-bevisningens brister : En undersökning av invändningar om sekundäröverföring av DNA-spår och dess genomslagskraft i straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Bertlin; [2024]
  Nyckelord :DNA; bevis; sekundäröverföring; sekundär överföring; DNA-bevisning; berörings-DNA; touch-DNA; straffprocess; processrätt; brottmål; bevisrätt; bevisbörda; förklaringsbörda; rätten att vara tyst; oskuldspresumtionen; artikel 6.2 EKMR; fri bevisvärdering; fri bevisprövning; empirisk studie; tematisk metod; NFC; beviskrav;

  Sammanfattning : A number of people have criticized the fact that courts often over-rely on DNA- evidence and that the shortcomings of DNA-analyses are rarely addressed. One flaw with DNA-analyses is that they cannot distinguish whether the presence of the DNA-trace has been caused by a so-called secondary transfer. LÄS MER

 2. 2. Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel : Ett rättssäkert förfarande som upprätthåller skyddet för den personliga integriteten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Johansson; [2024]
  Nyckelord :processrätt; straffprocessrätt; straffprocessuella tvångsmedel; preventiva tvångsmedel; personlig integritet; rätten till privatliv; rättssäkerhet; rättstrygghet; underrättelseverksamhet; kriminella nätverk; allvarlig brottslighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det slutliga bevistemat i resningsärenden : Beviskedjemodeller som verktyg för bevisvärderingen av utsagor vid resning till nackdel för tilltalad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrica Allbäck; [2024]
  Nyckelord :resning; utsagor; bevisprövning; bevisvärdering; beviskedja; bevisvärdemetoden; kausala bevisfakta; handläggning; processrätt; straffprocessrätt; NJA 2020 s. 518;

  Sammanfattning : Resning utgör en ytterlighet i vårt rättssystem som bara är menat att bli aktuellt i ett fåtal extrema situationer där en dom i efterhand framstår som materiellt oriktigt. En beviljad resningsansökan upphäver en tidigare doms rättskraft, ett förhållande som normalt är otänkbart inom processrätten. LÄS MER

 4. 4. Medling vid brott : Sveriges införlivande av reparativ rättvisa med fokus på unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Bernhardsson; [2024]
  Nyckelord :Mediation; restorative justice; putantive justice; youth criminals; Medling; reparativ rättvisa; retributiv rättvisa; medlingslagen; unga lagöverträdare; processrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : Den traditionella retributiva rättvisan hävdar att rättvisa uppnås när den gärningsperson som har brutit mot lagen bestraffas. Denna process äger vanligtvis rum genom en rättegång där staten först bedömer om gärningspersonen är skyldig till brott och därefter utdömer en straffpåföljd som anses proportionerlig till brottets allvarlighetsgrad. LÄS MER

 5. 5. Helhetsbedömningen – en bedömning fri från struktur? : Innebörden och behovet av helhetsbedömningen vid bevisvärdering i brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Hallingborn Ask; [2024]
  Nyckelord :Processrätt; bevisvärdering; helhetsbedömning;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att avhandla frågan om vad helhetsbedömningen vid bevisvärderingen i brottmål har för innebörd och betydelse i rättstillämpningen. Sedan övergången från den legala bevisteorin är bevisvärderingen fri, det innebär att ingen reglering får ske över hur en bevisvärdering ska vidtas. LÄS MER