Sökning: "processtabilisering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet processtabilisering.

  1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

    Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

    Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
    Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

    Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER